Adresare din închisoare, omul vrea dreptate și audiențe

1. Procuratura Generala, personal d-lui Eduard Harunjen
 2. Ministrului Justiției a RM, personal ministrului, d-lui Alexandru Tănase;
  3. Curtea Supremă de Justiție,  personal preşedintelui, d-lui Mihai Poalelungi;
                   ca membri ai Consiliului Superior a Magistraturii
                   de la condamnatul  Ion Taboră, deținut în Penitemciarul nr.15, Cricova
                           CERERE
          Ca membri a Consiliului Superior al Magistraturii, personal vă adresez cererea dată pentru examinare şi soluționare personală, legată de încălcarea gravă şi intenționată a legislației interne şi internaționale curente în vigoare de către Inspectiile judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, cît şi Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii şi anume:
I.  La 28.10.2015 m-am adresat către procurorul-şef al procuraturii mun. Chişinău dnul. Ivan Diacov cu o plîngere în temeiul art.298-299(2) Cod procedură penală, la care am anexat un şir de probe convingătoare privind inițierea procedurii de revizuire a cauzei penale şi am solicitat anularea Ordonanțelor de refuz în deschiderea procedurii de revizuire din 26.08.2014 şi din 17.04.2015.
      La 02.11.2015, conform scrisorii de expediere cu nr.33-2/15-9971, Procurorul, şef-adjunct al srcției juridice şi invesyigații generale Consilier juridic de rangul al ll-lea dnul Andrei Mațco, a remis plîngerea dată spre examinare către judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, conform competenței materiale în ordinea art.313 Cod procedură penală.
      Acțiunile întreprinse de procurorul Andrei Mațco sunt contrar prevederilor art.299(2) alin.(2)Cod procedură penală.
       Prin Încheierea irevocabilă a judecătoriei Rîșcani, mun. Chişinău din 15.04.2016, judecător Anatolie Galben (dosar nr.10-37/16) s-a  respins ca tardiv depusă și neîtemeiată plîngerea lui Taboră Ion privind declararea nulă a Ordonanței procurorului adjunct al procuraturii mun.Chișinău Vladimir Lupu din 26.08.2014, de refuz în deschiderea procedurii de revizuire  și s-a respins ca neîntemeiată plîngerea lui Taboră Ion privind declararea nulă a Ordonanței procurorului în procuratura mun.Chișinău Oleg Gonța din 17.04.2015 și ordonanței procurorului în procuratura mun.Chișinău Liliana Verdeș din 03.07.2015 de refuz în deschiderea
procedurii de revizuire.
Încheierea dată este irevocabilă și a fost emisă în baza art.41 și art.313 Cod procedură penală RM.
Aduc la cunoștință că Taboră Ion nu s-a adresat nemijlocit în instanță cu plîngeri în temeiul art.41 și art.313 Cod procedură penală.
Luînd în considerație faptul că plîngerea examinată de judecătorul de instrucție Anatolie Galben a fost înaintată de Taboră Ion
la 28.10.2015 în temeiul art.298-299(2) Cod procedură penală procurorului mun.Chișinău Diacov Ivan (procuror ierarhic-superior)
și în cazul în care procurorul ierarhic-superior ar fi considerat că examinarea plîngerii date este de compentența judecătorului de instrucție, plîngerea dată era necesar de a fi expediată conform competenței materiale în temeiul art.299(2) alin.(2) Cod procedură penală RM și nu în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală RM, după cum a făcut-o procurorul șef-adjunct și investigații generale din cadrul procuraturii mun.Chișinău d-nul Mațco Andrei.
Taboră Ion nu a dat careva împuterniciri sau invoiri legale procurorului Mațco Andrei să remită spre examinare conform  competenții plîngerea dată în temeiul art.313 Cod procedură penală RM.
În cazul concret, examinarea cerințelor înaintate în plîngerea dată este strict de competența procurorului-șef al procuraturii
mun.Chișinău d-lui Diacov Ivan, și o dată ce cerințele erau strict de competența dumnealui, acestea erau necesar de a fi soluționate
de către procurorul în cauză.
Respectiv, în cazul dat judecătorul de instrucție Galben Anatolie în baza art.41 Cod procedură penală RM nu era în drept să
intervină în proces și să soluționeze o plîngere care nu este de competența sa.
În așa caz, atare proces este nul și judecătorul de instrucție Anatolie Galben era obligat să remită plîngerea în adresa procuraturii
mun.Chișinău, procurorului-șef d-lui Diacov Ivan pentru soluționarea acesteia în ordinea art.298-299(2) Cod procedură penală RM.
II.  După emiterea Încheierei irevocabile sus-menționate (din 15.04.2016), Taboră Ion a înaintat în adresa procuraturii mun.Chișinău cereri și adresări, în urma cărora prin răspunsul  nr.33-78 pet/14-6916 din 01.08.2016 emis de procurorul-interimar al mun.Chișinău Vladimir Lupu şi prin răspunsul nr.33-78 pet/14-191 din 02.01.2017 emis de  procurorul  din cadrul procuraturii mun.Chișinău Oleg Gonța se comunică următoarele: “În rezultatul examinării integrale a cererilor DVS de deschidere a procedurii de revizuire respective la 26.08.2014 și la 17.04.2015 corespunzător, au fost emise  ordonanțe de refuz în deschiderea  procedurii de revizuire. Ulterior, de DVS ordonanțele de refuz în deschiderea procedurii de revizuire au fost  atacate de Dvs în ordinea art.313 Cod procedură penală RM la judecătorul de instrucție, care la 15.04.2016 prin încheiere a respins ca neîntemeietă cererea Dvs.”.
Repetat, atrag atenția că Taboră Ion nu a contestat în instanța de judecată nici o ordonanță de refuz în deschidere procedurii de revizuire
în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală RM.
Conform răspunsului nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit de la procurorul din cadrul Procuraturii Generale a RM d-nul Bursachovschi Sergiu, în care se comunică următoarele: “plîngerile împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de procurorul care conduce urmărirea penală, pot fi contestate procurorului ierarhic superior în ordinea art.299(1) Cod procedură penală RM, iar ulterior la judecătorul de instrucție conform prevederilor art.313 Cod de procedură penală”.
Conform răspunsului CJ-10 nr.358 din 14.12.2017 primit de la Parlamentul RM, comisia juridică, numiri și imunități la subiectul dat privind
interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor art.298-299(2) și art.313 Cod procedură penală RM, se comunică: “normele juridice la care Vă referiți în petiție sunt  expuse clar și nu necesită explicații suplimentare”.
Conform răspunsului nr.1902 din 23.11.2017 primit de la judecătoria Chișinău sediul Rîșcani la cererea, prin care s-a solicitat eliberarea
copiei cererii sau plîngerii înaintată în temeiul art.313 Cod procedură penală RM, în baza căreia a fost emisă Încheierea din 15.04.2016 de către judecătorul Anatolie Galben, se comunică: “potrivit art.22 al Instrucției cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și Curtea de Apel, la cerere participanților la proces și altor persoane interesate, instanțele de judecată nu vor elibera copia dosarului ci va elibera numai copiile hotărîrilor judecătorești”.
       III. La 20.06.2016, Taboră Ion declară Recurs în anulare, iar ulterior cereri suplimentare de concretizare împotriva Încheierii irevocabile emisă de Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău din 15.04.2016, solicitînd admiterea recursului, casarea încheierii cu trimiterea cauzei la rejudecare în aceiaşi instanță în alt complet de judecată.
      La 09.11.2016 de Colegiul penal a Curții Supreme de Justiție a fost emisă Decizia (dosarul nr.1re-149/2016) şi în conformitate cu prevrderile art.432 alin.(2) p.1) şi art.456 alin.(1) Cod procedură penală a respins ca inadmisibil recursul în anulare şi cererile de concretizare declarate de Taboră Ion împotriva Încheierii irevocabile emisă de Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău din 15.04.2016, deoarece nu îndeplineşte condițiile de formă şi conținut, prevăzute de art.455 Cod procedură penală.
       În motivare, Colegiul penal susține că potrivit art.452 alin.(1) Cod procedură penală, persoanele menționate la art.401 alin.(1) p.2) şi p.3) Cod procedură penală, pot declara la Curtea Supremă de Justiție recurs în anulare împotriva hotărîrii judecăyoreşti irevocabile, după epuizarea căilor ordinare de atac.
       Însă, art.453 alin.(1) Cod preocedură penală, prevede că hotărîrile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de drept comise doar la judecarea cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată.
       Prin urmare, normele de drept nominalizate prescriu, în mod expres, că pot fi atacate cu recurs în anulare doar hotărîrile judecătoreşti, prin care a fost judecată cauza penală în fond, adica hotărîrile irevocabile de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, după epuizarea căilor ordinare de atac.
       Din materialele dosaruli, se constată că chestiunea care a fost examinată de către judecătorul de instrucție, se referă la cele reglementate de art.313 Cod procedură penală, ce țin de soluționarea plîngerilor împotriva actelor sau acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penaĺă sau alte organe care exercită activitate specială de investigații.
       O asemenea hotărîre nu cade sub incidența hotărîrilor judecătoreşti irevocabile prevăzute de art.452 alin.(1) Cod procedură penală, care sunt pasibile de a fi atacate cu recurs în anulare.
        Asrfel, Colegiul penal conchide că împotriva hotărîrilor judecătoreşti prin care s-au soluționat alte chestuini decît vinovăția şi condamnarea persoanei, acestea sunt irevicabile şi nu sunt pasibile de a fi atacate cu recurs în anulare, ceia ce este prevăzut de lege prin dispoziții imperative, de la care nu se permite nici o derogare, iar recursul în anulare şi cererile de concretizare a recursului în anulare declarate de petiționarul Taboră Ion sunt inadmisibile, deoarece o astfel de hotărîre nu este susceptibilă de a fi atacată în ordinea recursului în anulare.
       IV. La 13.12.2016 Taboră Ion s-a adresat către Consiliul Superior al Magistraturii cu plîngere, înregistrată ca sesizare la15.12.2016 cu nr.1615s, prin care s-a solicitat sancționarea disciplinară a judecătorului din cadrul Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, Anatolie Galben.
       În sesizare a fost indicat despre examinarea plîngerii adresate procuraturii mun. Chişinău, care la rîndul său a fost remisă spre examinare în Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău şi examinată de judecătorul Anatolie Galben cu încălcarea prevederilor Codului de procedură penală, etc.
       În sesizare am invocat că judecătorul Anatolie Galben, la adoptarea Încheierii irevocabile a comis abateri disciplinare, de aceia el urmează a fi sancționat cu remiterea materialelor spre examinare la Procuratura Generală.
      În sesizare au fost invocate fapte care constituie abateri disciplinare prevăzute de art.4 alin.(1) şi anume lit.a); c); i); m) şi p) din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.
      Conform Deciziei din 21.12.2016 (dosar nr.1930p/m-1615s) al Inspectorului judecător al Inspecției judiciare pe lîngă Consiliul Superior al
Magistraturii, Vereja Valentin, examinînd cererea cet.Taboră Ion din 13.12.2016, adresată Consiliului Superior al Magistraturii, înregistrată ca sesizare la 15.12.2016 cu nr.1615s, a constatat că: “Potrivit principiilor generale nimeni, în afara instanțelor judecătoreşti, în ordinea şi procedura stabilită de atac, nu este în drept să se implice în examinarea cauzelor la instanțele judecătoreşti competente sau să se expună asupra legalității şi temeiniciei hotărîrilor emise.
Consiliul Superior al Magistraturii nu este în drept să se implice în examinarea cauzelor judecate de instanțele competente, să se expună şi/sau să aprecieze legalitatea şi temeinicia hotărîrilor judecătoreşti.
În conformitate cu p.7.3. din Hotărîrea Curții Constituționale nr.28 din 24.10.2010, controlul legalității şi temeiniciei actului judecătoresc poate fi exercitat numai de către instanțele de apel şi recurs, în conformitate cu procedurile jurisdicționale.
De menționat că Inspecția Judiciară nu are competență în materia penală și nu este în drept de a se expune la acest capitol în privința acțiunilor  judecătorului”, în urma căreia s-a respins sesizarea depusă, ca vădit neîntemeiată.
        V. Nefiind deacord cu Decizia Inspectorului-judecător al Inspecției Judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii din 21.12.2016, Taboră Ion a depus contestare prin care a solicitat admiterea contestației, anularea deciziei contestate şi atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului din cadrul Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău, Anatolie Galben.
       Prin Hotărîrea Completului de Admisibilitate a Colegiului Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, în componența: preşedinte – Stelian Teleucă şi membri – Elena Covalenco şi Veronica Mocan, nr.332/11 din 15.12.2017 a fost respinsă contestarea depusă de Tabiră Ion împorriva Deciziei Inspecției Judiciare din 21.12.2016.
         Din conținutul Hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017 rezultă că: “În conformitate cu prevederile art.21 alin.(2) al Legii nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, anularea sau modificarea hotărîrilor judecătoreşti atrage răspundere în condițiile Legii nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor dacă judecătoril care a pronunțat-o a încălcat legea intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave.
      Totodată Completul de Admisibilitate a Colegiului Disciplinar menționează că, la data de 20.06.2016 autorul sesizării a declarat recurs în anulare împotriva încheierii judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 15.04.2016 în Curtea Supremă de Justiție, iar prin decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 09.11.2016, s-a dispus inadmisibilitatea recursului în anulare şi cererilor de cincretizare a recursului în anulare”.
        VI. Atît Decizia din 21.12.2016 emisă de Inspectorul judecător al Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, cît şi Hotărîrea din 15.12.2017 emisă de Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii sunt emise cu încălcarea gravă şi intenționată a legislației interne şi internaționale curentă în vigoare manifestate prin:
       a) nu s-a expus asupra fondului sesizării;
       b) nu a fost audiat autorul sesuzării;
       c) nu au fost examinate toate probele şi hotărîrile judecătoreşti pe caz;
      d) nu au fost audiați şi chestionați judecătorii implicați pe caz;
      e) nu s-a ținut cont de ultimile modificări a legislației în vigoare;
      f) nu s-a ținut cont de Hotărîrile Curții Constituționale pe cazuri similare;
      g) s-a neglijat total Hotărîrile CEDO;
      h) s-a neglijat total şi s-a încălcat termenul rezonabil de examinare a cauzei în organul respectiv, adica în Colegiul disciplinar de admisibilitate de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii;
      i) nu s-a ținut cont de faptul că conform circumstanțelor de drept şi de fapt, vorba fiind că pe toate cazurile mele s-a încălcat intenționat legislația internă şi internațională.
        VII. Pe marginea celor descrise mai sus, acțiuni loiale și ilegale au fost întreprinse și de  Procuratura Anticorupție şi anume:
a) prin emiterea Ordonanței de refuz în primirea și examinarea în ordinea art.274 Cod procedură penală a plîngerii petiționarului Taboră Ion, cu privire la  acțiunile pretins a fi ilegale ale procurorilor din cadrul Procuraturii mun.Chișinău la examinarea adresărilor sale anterioare.
Ordonanța fiind emisă de procurorul în Procuratura Anticorupție Vitalie Ivanov la 30.12.2016.
b) prin emiterea răspunsului nr.630 din 18.01.2017 și nr.1261 din 03.02.2017 de către procurorul-șef al Procuraturii  Anticorupție,
dn-ul Viorel Morari la plîngerea înaintată în temeiul art.298-299(2) Cod de procedură penală şi cererile înaitate de Taboră Ion.
      Răspunsurile date  sunt emise contrar prevederilor Codului de procedură penală.
      În baza celor descrise mai sus, solicit de a sesiza Consiliul Superior al Magistraturii pentru audierea şi sancționarea disciplinară a persoanelor   vinovate de încălcarea intenționată a legislației curente în vigoare şi în speță cea legată de soluționarea petițiilor la Consiliul Superior al Magistraturii la Inspecțiile sale cît şi Colegiile disciplinare.
      La fel, rog să fiu audiat personal de către Dvs la IP-15 Cricova conform orarului de primire a cetățenilor la audiență.
Taboră Ion
(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author