Deţinut de la Cricova, nemulţumit că s-a examinat sesizarea la CSP fără el

Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
CONTESTARE
în temeiul art.49 alin.(4) a Legii cu privire la
Procuratură nr.3 din 25.02.2016

1. Autorul contestării:
Condamnatul Taboră Ion – deţinut în IP-15 Cricova

2. Obiectul contestării: Decizia Inspectorului din cadrul Inspecţiei procurorilor a Procuraturii Generale, Cernous Natalia din
14.05.2018

3. Subiectul contestării:
La 14.05.2018, prin Decizia emisă de către Inspectorul din cadrul Inspecţiei procurorilor a Procuraturii Generale, Cernous Natalia
verificînd sesizarea cet. Taboră Ion despre faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de către mai mulţi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupţie şi Procuratura mun. Chişinău
(https://curaj.tv/reportaj/justitie-reportaj/sesizare-repetata-un-detinut-scrie-procurorilor-din-csp/
ŞI https://curaj.tv/justitie/supliment-la-sesizarea-facuta-de-un-condamnat-la-csp/ ), înregistrată la Inspecţia procurorilor la 20.04.2018, a încetat procedura disciplinară în privinţa procurorilor Dumitru Robu, Vitalie Ivanov, Viorel Morari şi Angela Pleşca din motivul că nu au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere disciplinară.
Cu Decizia în cauză nu sunt deacord, deoarece ea este unilaterală, superficială, incompletă, ilegală şi poartă un caracter discriminatoriu din următoarele motive:
1. Examinarea sesizării, cît şi suplimentului la sesizare a fost petrecută cu încălcarea gravă a prevederilor art.46 alin.(1); alin.(2) lit.a); alin.(3) lit.b)-d) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.
Atît prin Sesizarea din 09.02.2018 (https://curaj.tv/justitie/sesizare-catre-csp- din-inchisoare/), cît şi prin Sesizarea repetată şi suplimentul la ea ( https://curaj.tv/reportaj/justitie-reportaj/sesizare-repetata-un-detinut-scrie-procurorilor-din-csp/
ŞI https://curaj.tv/justitie/supliment-la-sesizarea-facuta-de-un-condamnat-la-csp/ ) am solicitat să fiu audiat pentru a da explicaţii suplimentare şi mai ample întru uşurarea examinării sesizărilor şi a prezenta probele respective.

2. Din conţinutul Deciziei contestate rezultă că Inspectorul din cadrul Inspecţiei procurorilor a Procuraturii Generale nu a interpelat
pentru examinare şi Sesizarea (https://curaj.tv/justitie/sesizare-catre-csp-din-inchisoare/ ) depusă la 09.02.2018 în temieiu art.43-45 a Legii nr.3 cu privire la Procuratură din 25.02.2016, care ultetior, din motive neclare, a fost remisă spre examinare în adresa Procurorului-şef al Procuraturii mun.Chişinău şi Procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie, contrar prevederilor art.9 alin.(2) a Legii cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994.

3. Conform p.1 din Decizia contestată rezultă: “procedura disciplinară în privinţa procurorilor Dumitru Robu, Vitalie Ivanov, Viorel Morari şi Angela Pleşca a fost încetată din motivul că nu au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere disciplinară”
În Sesizarea din 09.02.2018, cît şi în Sesizarea repetată din 05.04.2018 nu am vizat concret acţiuni ilegale a procurorului Angela
Pleşca, ci din contra am explicat că am fost audiat de acest procuror, în urma căreia mi s-a explicat că examinarea Sesizării (https://curaj.tv/justitie/cere-din-inchisoare-dosar-penal-pentru-coruptie/ ) remise spre examinare de către Procuratura Generală în adresa Proccuraturii mun. Chişinău oficiul Rîşcani conform scrisorii de expediere nr.9-6d/17-8363 din 28.11.2017, nu ţine de competenţa Procuraturii mun. Chişinău oficiul Rîşcani.
Din conţinutul Deciziei contestate rezultă că la 05.03.2018 procurorul din cadrul Procuraturii mun. Chişinău oficiul Rîşcani d-na
Angela Pleşca a emis răspuns la plîngerea depusă la Consiliul Superior al Proc urorilor din 09.02.2018
(https://curaj.tv/justitie/sesizare-catre-csp-din-inchisoare/ ).
Răspunsul din 05.03.2018 pînă în prezent nu l-am primit şi indiferent de măsurile întreprinse de procurorul Angela Pleşca,
consider că examinarea plîngerii date, la fel nu ţinea de competenţa d-nei, ci ţinea strict de competenţa Consiliului Superior al
Procurorilor, ţinînd cont de faptul că a fost înaintată în temeiul art.43-45 a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.

4. Din conţinutul Deciziei contestate rezultă că la 27.02.2018 am fost informat de procurirul din cadrul Procuraturii Anticorupţie d-nul Vitalie Ivanov la sesizarea (plîngerea) din 09.02.2018, care a fost remisă de Consiliul Superior al Procurorilor.
Aduc la cunoştinţă că la răspunsul dat au fost anexate în mod repetat materiale pe care deja le primisem anterior, fapt despre care
am invocat şi în p.7 din sesizarea (https://curaj.tv/justitie/sesizare-catre-csp-din-inchisoare/ ) depusă la Consiliul Superior al Procurorilor la 09.02.2018.
Repetat, aduc la cunoştinţă că răspunsurile nr.630 din 18.11.2017 şi nr.1261 din 03.02.2018 sunt emise la plîngerile înaintate de mine
în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală.
Procurorul ierarhic-superior nu emite ordonanţă conform prevederilor Codului de procedură ppenală.

5.Din conţinutul Deciziei contestate rezultă că prin Încheierea Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 15.04.2016 s-a dispus respingerea ca tardiv depusă şi neîntemeiată a PLÎNGERII lui Taboră Ion privind declararea nulă a ordonanţelor procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Chişinău de refuz în desvhiderea procedurii de revizuire.
Încheierea dată este irevocabilă şi a fost emisă în baza art.41 şi art.313 Cod procedură penală.
Nu am contestat în instanţă nici o ordonanţă de refuz în deschiderea procedurii de revizuire conform prevederilor art.313 Cod procedură penală, iar potrivit răspunsului nr.33-78pet/14-6916 din 01.08.2016 emis de procutorul din cadrul Procuraturii mun. Chişinău d-nul Vladimir Lupu (d espre care se face referire în Decizia contestată), rezultă că de către Taboră Ion nemijlocit au fost atacate ordonanţele de refuz în deschiderea procedurii de revizuire, în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală.
Exact aşa răspuns cu nr.33-78pet/14-191 din 02.01.2017 am primit şi de la procurorul din cadrul Procuraturii mun. Chişinău d-nul Oleg Gonţa la cere înaintată cu diferit conţinut şi diferite cerinţe.
Aduc la cunoştinţă că la 28.10.2016 m-am adresat către Procurorul-şef al Procuraturii mun. Chişinău dnul. Ivan Diacov cu o
plîngerea în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală, în care am invocat acţiuni ilegale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chişinău, inclusiv şi de procurorul Vladimir Lupu.
Vladimir Lupu, fiind vizat în plîngerea dată, din motive neclare, contrar prevederilor art.299/1 alin.(3) Cod procedură penală, sub propria semnătură nu o remite spre examinare Procurorului-şef al Procuraturii mun. Chişinău, ci Procurorului, şef-adjunct al secţiei judiciare şi investigaţii generale, care ulterior o remite spre examinare la Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău în ordinea prevăzută de
art.313 Cod procedură penală.
Nu am dat careva împuterniciri legale de a remite plîngerea spre examinare în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală, la
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău.
Examinarea plîngerii date ţinea strict de competenţa Procurorului-şef al Procuraturii mun. Chişinău şi urma strict d-lui să decidă privitor măsurile întreprinse după examinare, adica emiterea unei ordonanţei conform prevederilor art.299/1 alin.(4) Cod procedură penală, sau remiterea spre examinare după competenţă în adresa instanţei de judecată conform prevederilor art.299/2 alin.(2) Cod
procedură penală.
Privind emiterea Încheierii irevocabile de către judecătorul de instrucţie din 15.04.2016 am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, care prin Decizia cu privire la respingerea sesizării din 21.09.2016, menţinută prin Hotărîrea din 15.12.2017 a fost respinsă sesiza rea pe motiv că Inspecţia judiciară nu are competenţă în materie penală şi nu este în drept de a se expune la acest capitol în privinţa acţiunilor judecătorilor.
Cu toate că Încheierea dată a fost contestată şi cu Recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiţie, prin Decizia din 09.11.2016 a fost respins recursul în anulare pe motiv că normele de drept, în mod expres prescriu că pot fi atacate cu recurs în anulare doar hotărîrile
judecătoreşti, prin care a fost judecată cauza penală în fond, adca hotărîrile irevocabile de condambare, de achitare sau de încetare a
procesului penal, după epuizarea căilor ordinare de atac.

6. Din conţinutul Deciziei contestate rezultă că: s-a stabilit că alegaţiile petiţionarului Taboră Ion, cu privire la pretinsele acţiuni ilegale la examinarea cererilor anterioare au fost examinate de Procuratura Genarală, despre rezultatele examinării fiind informat
prin răspunsul nr.21-658/10-1653 din 07.09.2016
Din răspunsul dat rezultă că: ordonanţa de refuz este susceptibilă de a fi atacată în modul prevăzut de art.313 Cod de procedură penală.
Astfel contestarea acesteia în baza art.299/1 Cod procedură penală este lipsită de suport juridic şi inutilă.
Răspunsul dat se contrazice cu răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017, prin care expres se explică despre dreptul de contestare
procurorului ierarhic-superior în ordinea prevăzută de art.299/1 Cod procedură penală, iar ulterior la judecătorul de instrucţie conform
prevederilor art.313 Cod procedură penală.
Aduc la cunoştinţă Colegiului că răspunsul din 07.09.2016 a fost emis la cererea înaintată de mine, prin care am solicitat declararea
nulă a răspunsului nr.33-78pet/14-6916 din 01.08.2016, primit de la procurorul din cadul Procuraturii mun. Chişinău Vladimir Lupu, fiind un răspuns vădit ilegal.

7. Din conţinutul Deciziei contestate rezultă că în contextul respectării accesului liber la justiţie, Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie a remis la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) copiile plîngerilor nr. 2422pet/17 din 07.11.2017;
nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018 şi ordonanţa din 15.11.2017, care încă nu s-a expus asupra alegaţiilor petiţionarului.
Aduc la cunoştinţă în mod repetat că conform răspunsului nr.3039 din 22.03.2018 primit de la Procurorul-şef al Procuraturii
Anticorupţie se menţionează: “în conformitate cu prevederile art.265 alin.(2) Cod procedură penală şi în contextul SOLICITĂRII
condamnatului Taboră Ion se remite cauza pentru examinare de către judecătorul de instrucţie”.
Am invocat în Suplimentul (https://curaj.tv/justitie/supliment-la-sesizarea-facuta-de-un-condamnat-la-csp/ )
la Sesizarea examinată că NU AM SOLICITAT şi NU SOLICIT implicarea instanţei pentru examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod procedură penală.
Repetat aduc la cunoştinţă ca prevederile art.265 alin.(2) şi art.313 Cod de procedură penală nu obligă contestarea în instanţă
actele emise în urma examinării sesizarilor sau plîngerilor, cît şi prevederile art.298-299/2 Cod procedură penală nu interzice adresarea către procurorul ierarhic-superior cu plîngere, fapt confirmat şi prin răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit de la Procuratura Generală.

8. Pînă în prezent nu a fost întreprinsă nici o măsură din partea Procuraturii mun.Chişinău privitor la p.1-6 invocate în Sesizarea (https://curaj.tv/justitie/sesizare-catre-csp-din-inchisoare/ ) din 09.02.2018 înaintată în temeiul art.43-45 a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.

9. Atît acţiunile procurorilor din cadul Procuraturii mun. Chişinău prin emiterea Ordonanţelor de refuz în deschiderea pricedurii
de revizuire din 26.08.2014; 17.04.2015 şi 03.07.2015, cît şi acţiunile procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupţie prin
emiterea Ordonanţelor de reefuz în primirea şi examinarea a plîngerilor a fost emise în urmă examinării cererilor şi plîngerilor înaintate de Taboră Ion.
Examinarea cererilor şi plîngerilor au fost petrecute cu încălcarea gravă a prevederilor art.19 alin.(3) şi art.254 ali n.(1)
Cod de procedură penală, fiind examinate superficial, nu au fost luate toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele şi obiectivă a circumatanţelor invocate pentru stabilirea adevărului, prin aceste acţiuni fiind încălcate şi prevederile art.5-6 a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, care cu certitudine constituie abateri disciplinare prevăzute de art.38 a aceleiaşi legi.
La emiterea Deciziei contestate, cît şi la emiterea ordonanţelor sus-enumerate, în toate cazurile se face referire la Hotărîrile judecătoreşti de condamnare a lui Taboră Ion în baza art.190 alin.(5) şi art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal.
Însă ţinînd cont de faptul că examinarea cauzei a fost petrecută cu încălcarea gravă a prevederilor Codului de procedură penală şi
legislaţiei în vigoare ( https://curaj.tv/opinii/cica-dosarul-penal-de-condamnare-a-lui-tabora-ion-este-fabricat/ ), rezultă cu certitudine necesitatea revizuirii a cuzei penale de condamnare despre care am invocat şi în cererile de revizuire înaintate Procuraturii mun. Chişinău, fapt confirmat şi prin răspunsul nr.02/43-1800 din 08.06.2015 primit de la Centrul Naţional Anticorupţie, răspunsul nr.4-35/7-1312 din 26.09.2014 primit de la Curtea de Apel Chişinău şi alte răspunsuri care au fost anexate la plîngerea din 28.10.2015 înaintată în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală Procurorului-şef al Procuraturiu mun. Chişinău, care era în acea perioadă dnul Ivan Diacov.
Însă, procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chişinău, cunoscînd despre necesitatea revizuirii cauzei penale, categoric şi refuză
iniţierea procedurii de revizuire şi într-un mod fraudulos şi ilegal fără acordul şi consimţămîntul meu remite o plîngerea, adresată procurorului ierarhic-superior, spre examinare în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală, în urma căreia la 15.04.2016 de către Judecătoria Rîşcani mun.Chişinău a fost emisă o încheiere irevocabilă vădit ilegală.
Din aceste motive eram şi sunt nevoit să mă adresez cu plîngeri şi sesi zări în adresa Procuraturii Generale şi Procuraturii Anticorupţie cît şi în adresa Consiliului Superior al Procurorilor, care pînă în prezent nu întreprind masuri legale, complete şi obievtive conform prevederilor art.19 alin.(3) şi art.254 alin.(1) Cod procedură penală, cît şi conform prevederilor art.5-6 a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, în soluţionarea legală şi justă a cererilor, plîngerilor şi petiţiilor înaintate de mine.

CONCLUZII: Procurorii din cadrul organelor procuraturii ÎN TOATE CAZURILE la emiterea Ordonanţelir informează persoanele interesate privind DREPTUL de a le contesta în instanţă conform condiţiilor prevăzute de art.265 alin.(2) şi art.313 Cod de procedură penală, în urma căreia de către instanţă sunt emise Încheieri irevocabile, fără dreptul de a le supune unui control judiciar de către o instanţă superioară.
Din acest motiv, repetat aduc la cunoştinţă Colegiului că nu am contestat şi nu contest nici o Ordonanţă (vorba fiind de cele enumerate în prezenta contestare) în Instanţă, ci din contra am solicitat şi solicit să fie supuse unui control de către procurori ierarhic-superiori în temeiurile prevăzute de art.298-299/2 Cod procedură penală, cu emiterea Ordonanţelor respective.
Reieşind din cele expuse în prezenta Contestate, în Sesizare din 09.02.2018, în Sesizarea repetată din 05.04.2018 şi Suplimentul la
sesizarea din 05.04.2018 şi în conformitate cu prevederile art.49 alin.(4) a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016

SOLICIT:
1. Admiterea contestării;
2. Declararea nulă a Deciziei Inspectorului din cadrul Inspecţiei procurorilor a Procuraturii Generale, emisa de dna Cernous Natalia la
14.05.2018;
3. Admiterea întru-totul a cerinţelor invocate în Sesizarea din 09.02.2018 şi Sesizarea repetată din 05.04.2018, ambele înaintate în
temeiul art.43-45 a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016;
4. La faza de pregătire spre examinare a a prezentei Contestări, ÎN MOD OBLIGATORIU să fiu audiat pentru explicaţii suplimentare şi mai ample întru uşurararea examinării Contestării;
5. Emiterea unei Ordonanţe sau Încheieri (după cum prevede procedura) de escortare nemijlocit de la IP-15 Cricova pentru a
participa ÎN MOD OBLIGATORIU la examinarea cauzei de către Colegiul de etică şi disciplină, conform prevederilor art.50 alin.(1) a Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016;
6. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris.

Taboră Ion

(Visited 1 times, 2 visits today)

About The Author