Supliment la sesizarea făcută de un condamnat la CSP & CSM

Consiliul Superior al Procurorilor

SUPLIMENT
la sesizarea repetată din 05.04.2018

La 05.04.2018 la Consiliul Superior al Procurorilor a fost depusă sesuzarea repetată în temeiul art.43-45 a Legii cu privire la procuratură nr.3 din 25.02.2016 şi art.9 alin.(2) a Legii cu privire la petiţionare nr.190 din19.07.1994
(https://curaj.tv/reportaj/justitie-reportaj/sesizare-repetata-un-detinut-scrie-procurorilor-din-csp/)

I. Autorul sesizării fiind:
Condamnatul Taboră Ion – deținut în Penitenciarul nr.15 Cricova

II. Obiectul sesizării fiind:
Acțiuni ilegale din partea prucurorilor din cadrul:
1. Procuraturii Generale;
2. Procuraturii Anticorupție;
3. Procuraturii mun. Chişinău;
4. Procuraturii mun. Chişinău oficiul Rîşcani

III. Suplimentar pe lîngă cele invocate în sesizarea repetată, aduc la cunoştinţă următoarele şi cer să fibă luate în consideraţie: În p.3 din sesizare am invocat următoarele: “la 05.03.2018 (conform avizului poştal de recepţie) m-am adresat către Procurorul-şef al Procuraturii Anticirupţie dnul Viorel Morari cu plîngere în temeiul
art.298-299/2 Cod procedurá penalá (https://curaj.tv/sesizare/un-detinut-insista-sa-se-faca-dreptate/).
Pînă în prezent nu am fost audiat şi nu am primit nici un răspuns privind măsurile întreprinse”.
Reieşind din cele expuse, vă aduc la cunoştinţă că la 04.04.2018 am primit prin poştă de la Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari răspunsurile:
a) nr.2900 din 20.03.2018 prin care se menţionează următoarele: “avînd în vedere că Procuraturii Anticorupţie nu sunt cunoscute motivele din care nu am atacat refuzul procurorului în Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu, în contextul respectării accesului liber la justiţie, se remit Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani  copiile plîngerilor nr.2422pet/17 din 07.11.2017, nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018 şi ordonanţa din 15.11.2017”;
b) scrisoarea de expediere nr.3029 din 22.03.1018 adresată dnului Dorin Dulghieru vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău sediul Buicani, prin care se menţionează că: “în conformitate cu prevederile art.265 alin.(2) Cod procedură penală şi în CONTEXTUL SOLICITĂRII condamnatului Taboră Ion, Vă expediem, pentru examinarea de către judecătorul de instrucţie, copiile plîngerilor nr.2422pet/17 din 07.11.2017, nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018, precum şi ordonanţa din 15.11.2017 a procurorului în Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu privind refuzul în primirea şi examinarea în ordinea prevederilor art.274 Cod procedură penală, a plîngerii nr.2422pet/17 din 07.11.2017…”

La 06.04.2018 de către condamnatul Taboră Ion a fost expediată prin poştă o cerere în adresa vicepreşedintelui Judecătoriei Chişinău sediul Buicani dnului Dorin Dulghieru prin care menţionează următoarele: “Examinarea plîngerii nr.2422pet/17 din 07.11.2017 a fost petrecută cu încălcarea prevederilor art.19 alin.(3) şi art.254 alin.(1) Cod procedură penală şi luînd în considerţie că legea şi anume prevederile art.298-299/2 Cod procedură penală nu-mi interzice să mă adresez cu plîngere procurorului ierarhic-superior şi apoi, în caz de necesitate, să mă adresez în instanţa de judecată (fapt confirmat şi prin răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit de
la Procuratura Generală).
Plîngerea nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018 a fost înaintată în ordinea prevăzută de art.298-299/2 Cod procedură penală (în care am invocat doar o parte din încălcările prevăzute de art.19 alin.(3) şi art.254 alin.(1) Cod procedură penală comise la examinarea plîngerii nr.2422pet/17 din 07.11.2017).
NU AM SOLICITAT ŞI NICI NU SOLICIT de la instanţă examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod procedură penală.
În cazul dacă instanţa va considera că examinarea cauzei ţine de competenţa sa, apoi solicit să fibă examinată în ordinea prevăzută de art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală şi nu în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod procedură penală, sau să remită cauza spre examinare după competenţă şi anume în adresa  procuraturii Anticorupţie…”.

Reieşind din cele expuse mai sus solicit Consiliul Superior al Procurorilor să ia în consideraţie la examinarea Sesizării repetate depuse la 05.04.2018.

Taboră Ion

 

Sesizare repetată, un deținut scrie procurorilor din CSP

Consiliul Superior al Magistraturii
Colegiul disciplinar
de la Taboră Ion, deţinut în IP-15 Cricova, MD-2084

CERERE
Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că am primit răspunsul (înştiinţarea) nr.750m/i din 28.03.2018 prin care am fost informat următoarele: “Consiluliul Superior al Magistraturii la data de 20.04.2018, ora 08:30, în incinta Consiliului Superior al Magistraturii, str. M. Eminescu 5, mun. Chişinău, la şedinţa Colegiului disciplinar va fi examinată contestaţia depusă de Taboră Ion, împotriva hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017, a Completului de
admisibilitate nr.1, emise în privinţa judecătorului Anatolie Galben de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani)”.
Reieşind din cele expuse, suplimentar aduc la cunoştinţă Colegiului şi rog să fibă luate în consideraţie la examinarea contestaţiei, următoarele:

1. Ţinînd cont de faptul că în prezent mă aflu în loc de detenţie, unde î-mi ispăşesc pedeapsa penală şi în conformitate cu prevederile art.31 alin.(1) Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr.178 din 25.07.2014 şi art.15 alin.(4) Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr.947 din 19.07.1996,
nu am posibilitatea de a mă prezenta la şedinţa numită.
În cazul, în care Colegiul v-a considera prezenţa obligatorie în şedinţă a lui Taboră Ion (ca persoană care a depus sesizarea), atunci solicit să emiteţi o Încheiere de escortare nemijlocit din IP-15 Cricova în sala de şedinţe, sau să contactaţi pe nr.069169894 şi să informaţi persoana care va putea participa în calitate de reprezentant
pe bază de procură (conform prevederilor art.31 alin.(2) Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr.178 din 25.07.2014) la şedinţa numită;

2.Consiliul Superior al Magistraturii, sub semnătura preşedintelui dnul Victor Micu, a emis răspunsurile nr.551m/i din 07.03.2018 şi nr.599m/i din 14.03.2018 la petiţiile readresate de la Curtea Supremă de Justiţie şi Procuratura Republicii Moldova.
Luînd în consideraţie faptul că petiţiile date au atribuţie nemijlocită la caz, solicit declararea nulă a răspunsurilor date, conexarea petiţiilor la cauza respectivă şi examinarea lor într-un proces.

3. Atît din conţinutul Deciziei cu privire la respingerea sesizării nr.1930p/m din 21.12.2016, emisă de Inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciare pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, Valentin Verejan, cît şi din conţinutul Hotărîrii Completului de admisibilitate nr.1 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii nr.332/1 din 15.12.2017 rezultă că sesizarea depusă este ca vădit neîntemeiată.
Acţiunile întreprinse de judecătorul Anatolie Galben constituie cu certitudine abateri disciplinare prevăzute de art.4 alin.(1) lit.a);
c); i); m) şi p) Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr.178 din 25.07.2014.
În dovada celor expuse şi în caz de necesitate solicit să interpelaţi de la Procuratura mun. Chişinău răspunsurile:
nr.33-78pet/14-6916 din 01.08.2016 emis de procurorul-interimar al mun.Chișinău Vladimir Lupu şi răspunsul nr.33-78 pet/14-191 din 02.01.2017 emis de procurorul din cadrul procuraturii mun.Chișinău Oleg Gonța.

4. Cu toate că Încheierea irevocabilă din 15.04.2016, emisă de judecătorul Anatolie Galben, am contestat-o cu Recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiţie, atrag atenţie Colegiului că, prin decizia Colegiului penal a Curţii Supreme de Justiţie din 09.11.2016 Recursul în anulare a fost respins ca INADMISIBIL şi nu ca neîntemeiat sau
nefondat.
Însă, conform prevederilot art.1 alin.(2) al Legii nr.789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie prevede clar că: “Curtea Supremă de Justiţie este instanţă judecătorească supremă ce asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat”.
La acest subiect m-am expus mai detaliat în petiţiile readresate de la Curtea Supremă de Justiţie şi Procuratura Republicii Moldova spre examinare către Consiliul Superior al Magistraturii (expuse în p.2 din prezenta plîngere), sau în caz de necesitate rog să faceţi cunoştinţă cu: https://curaj.tv/justitie/adresare-din-inchisoare-omul-vrea-dreptate-si-audiente/ şi să le luaţi în consideraţie la examinarea contestării şi a cauzei în întregime.

5. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris.

Taboră Ion

(Visited 1 times, 3 visits today)

About The Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of