Un deținut cere CSM sancţionarea disciplinară a unui judecător

Consiliul Superior al Magistraturii
de la Taboră Ion, deţinut în IP-15 Cricova

CONTESTARE
în temeiul art.39 a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”; art.4 lit.j) şi lit.v); art.15 alin.(3)-(4); art.20 alin.(1); art.22 a Legii nr.947 din 19.07.1996 “cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii”
la Hotărîrea Colegiului Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii nr.1/4 din 20.04.2018

La 31.05.2018 de către administraţia IP-15 Cricova mi-a fost înmînată Hotărîrea Colegiului Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii nr.1/4 din 20.04.2018, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă Contestaţia depusă împotriva Hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017 a Completului disciplinar asupra sesizării depuse de către Taboră Ion privind acţiunile Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, Anatolie Galben.
Cu Hotărîrea dată nu sunt deacord deoarece este superficială, neobiectivă, interesată, ilegală, purtînd un caracter duscriminatoriu, din următoarele motive:
1. Contestarea a fost examinată cu încălcarea prevederilor art.31 a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”, în lipsa mea şi fără a fi audiat, după cum am solicitat.
Cu toate că, conform scrisorii nr.750m/i din 28.03.2018 am fost informat că la data de 20.04.2018, ora 08:30 în incinta Consiliului Superior al Magistraturii, la şedinţa Colegiului va fi examinată contestaţia depusă împotriva Hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privinţa judecătorului Anatolie Galben de la Judecătoria Chişinău (sediul Rîşcani), însă nu s-a luat în consideraţie statutul meu de condamnat şi deţinut în Instituţie Penitenciară, motiv petru care am fost în imposibilitate să mă prezint pentru a lua parte în şedinţă de a da explicaţii şi a prezenta probele respective, în caz de necesitate.
Prin aceste acţiuni au fost încălcate prevederile art.31 alin.(1) şi (3)
a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”.

2. P.16 din Hotărîrea contestată menţionează că: “potrivit pct.48 din Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea CSM nr.144/7 din 03 martie 2015, care era în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii indicate supra a Completului de admisibilitate nr.1 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, “hotărîrile Completului de admisibilitate privind admiterea sau respingerea contestaţiei privind deciziile Inspecţiei judiciare de respingere a sesizării sunt irevocabile, nu pot fi supuse nici unei căi de atac şi intră în vigoare la data adoptării”. Modificările adusr la 06 martie 2018 în pct.48 din Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea CSM nr.123/7, nu sunt applicabile speţei, deoarece nu pot avea efect retroactiv”.
Însă, conform prevederilor art.29 alin.(1) a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”, expres prevede că: “hotărîrile completelor de admisibilitate ale colegiului disciplinar privind respingerea sesizării pot fi contestate în faţa plenului colegiului disciplinar în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării”.
Respectiv, orice Regulament sau Hotărîre emise şi aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii nu poate şi nici nu trebuie să contravină prevederilor de lege.

3. La examinarea plîngerii (sesizării) din 13.12.2016, cît şi a contestărilor depuse, la emiterea Hotărîrii nr.1/4 din 20.04.2018 de către Colegiul Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magustraturii au fost încălcate prevederile art.37 alin.(2) a Legii nr.178 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor” şi anume Colegiul nu se expune asupra prelor colectate şi prezentate la dosar.

4. Atît în plîngerea (sesizarea) din 13.12.2016, cît şi în contestările ulterior depuse, am invocat temeiuri suficiente care cconstituie abateri disciplinare prevăzute de art.4 alin.(1) lit.a); lit.c); lit.i); lit.m) şi lit.p) a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor” şi art.22 alin.(1) lit.a); lit.b); lit.f/1) şi lit.n) a Legii nr.544 din 20.07.1995 “cu privire la statutul judecătorului”, prin aceste acţiuni fiind încălcate şi prevederile art.15 a Legii nr.544 din 20.07.1995 “cu privire la statutul judecătorului”.
La examinarea plîngerii (sesizării), cît şi contestaţiilor înaintate pe caz, au fost încălcate prevederile art.23 alin.(2) şi art.31 a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”, în urma căreia au fost emise:
– decizia nr.1930p/m-1615s din 21.12.2016, de către inspectorului-judecător al Inspecţiei judiciare, Valentin Verejan;
– hotărîrea nr.332/11 din 15.12.2017, de Completul de admisibilitate nr.1 al Completului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii;
– hotărîrea nr.1/4 din 20.04.2018, de Colegiul Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii,
care sunt nemotivate, adica nu s-a expus asupra motivelor invocate în plîngere (sesizare) şi contestările respective.
Atare acţiuni se califică ca nesoluţionarea chestiunii şi nemotivarea hotărîrilor.

5. Ca încălcare procesuală prevăzută de art.14 din Legea nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”, care a afectat Hotărîrea contestată în întregime o constituie şi faptul că:
– Veronica Mocanu -membru al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii şi-a expus părerea pe cauza dată prin emiterea Hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017 a Completului de admisibilitate nr.1 al Colegului dusciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin care a fost respinsă contestarea depusă împotriva deciziei nr.1930p/m-1615s din 21.12.2016 emisă de inspectorului-judecător al Inspecţiei judiciare, Valentin Verejan;
– Nadejda Toma – membru al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, şi-a expus părerea pe cauza dată la examinarea Recursului în anulare şi cererilor de concretizare a recursului în anulare soldată cu emiterea Deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 09.11.2016.
Prin Decizia dată au fost respinse recursul în anulare şi cererile suplimentare la el, ca fiind inadmisibile deoarece nu îndeplineşte condiţiile de formă şi conţinut prevăzute de art.455 Cod procedură penală.
La fel, prin Decizia dată Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie menţionează că: “pot fi atacate cu recurs în anulare doar hotărîrile judecătoreşti, prin care a fost judecată cauza penală în fond, adica hotărîrile irevocabile de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, după epuizarea căilor ordinare de atac”.
Respectiv Veronica Mocanu şi Nadejda Toma trebuia să-şi declate abţinerea de la examinarea Contestării din 21.02.2018.

6. În conformitate cu prevederile art.21 alin.(2) a Legii nr.544 din 20.07.1995 “cu privire la statutul judecătorului”, anularea sau modificarea hotărîrilor judecătoreşti atrage la răspundere în condiţiile Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspundere disciplinară a judecătorilor”, dacă judecătorul care a pronunţat-o, a încălcat legea intenţionat sau ca urmare a unei neglijenţe grave.
Atît la examinarea plîngerii (sesizării), cît şi a contestărilor depuse nu s-a luat în consideraţie faptul că la 15.04.2016 de judecătorul Anatolie Galben a fost emisă o Încheiere irevocabilă în ordinea prevăzută de art.41 şi art.313 Cod procedură penală, care nu mai poate fi contestată şi supusă unui control judiciar de către o instanţă ierarhic-superioară.
Cu toate că a fost declarat recurs în anulare împotriva acestei Încheieri, prin Decizia Colegiului penal a Curţii Supreme de Justiţie din 09.11.2016 s-a dispus inadmisibilitatea recursului în anulare şi cererilor de concretizare a recursului în anulare, pe motiv că procedura nu prevede o aşa cale de atac la atare Încheieri irevocabile.

7. Întru uşurarea examinării Contestării, cer ca să ridicaţi, să conexaţi la materialele cauzei şi să luaţi în consideraţie petiţiile nr.286p/m din 27.02.2018; nr.300p/m din 01.03.2018 şi nr.366p/m din 07.03.2018 (https://curaj.tv/justitie/adresare-din-inchisoare-omul-vrea-dreptate-si-audiente/), care au parvenit spre examinare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, cît şi răspunsurile la ele cu nr.551m/i din 07.03.2018 şi nr.599m/i din 14.03.2018.
Atît petiţiile date, cît şi răspunsurile la ele au atribuţie nemijlicită la caz, în care am descris mai detaliat privind acţiunile ilegale din partea judecătorului Anatolie Galben.

8. Ţinînd cont de faptul că:
– la 21.12.2016 de către Inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, Verejan Valentin conducîndu-se de prevederile art.20 alin.(2) şi art.22 alin.(2) din Legea nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”, a emis Decizia nr.1930p/m-1615s cu privire la respingerea sesizării din 13.12.2016;

la 15.12.2017 de către Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consilul Superior al Magistraturii, în componenţa lui Stelian Teleucă, Elena Covalenco şi Veronica Mocanu, în conformitate cu prevederile art.18 şi art.27-29 din Legea nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”, prin Hotărîrea nr.332/11 respinge contestaţia depusă împotriva Deciziei nr.1930p/m-1615s din 21.12.2016, nefiind clar motivul tergiversării termenului de examinare a contestaţiei;
– la 20.04.2018 de către Colegiul Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, în componenţa lui Nadejda Toma, Anatolie Minciuna, Veronica Mocanu, Aliona Miron, Elena Cobzac, Stela Botnaru, Liliana Ţurcan, Angela Otean şi Igor Mînăscurtă, prin Hotărea nr.1/4 respinge ca inadmisibilă contestaţia împotriva Hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017 a Completului de admisibilitate nr.1 a Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii.

Hotărîrile şi Decizia dată au fost emise cu încălcări grave prevăzute de lege şi anume:
a) nu s-a expus asupra fondului sesizării;
b) nu a fost audiat autorul sesuzării;
c) nu au fost examinate toate probele şi hotărîrile judecătoreşti pe caz;
d) nu au fost audiați şi chestionați judecătorii implicați pe caz;
e) nu s-au întreprins toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele a plîngerii (sesizării) şi contestărilor depuse;
f) de către Colegiul Disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii au fost încălcate prevederile art.14 a Legii nr.178 din 25.07.2014 “cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”;
g) nu s-a ținut cont de ultimile modificări a legislației în vigoare;
h) nu s-a ținut cont de Hotărîrile Curții Constituționale pe cazuri similare;
i) s-a neglijat total Hotărîrile CEDO;
k) s-a neglijat total şi s-a încălcat termenul rezonabil de examinare a cauzei în organul respectiv, adica în Colegiul disciplinar de admisibilitate de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii;
l) nu s-a ținut cont de faptul că, conform circumstanțelor de drept şi de fapt, vorba fiind că pe toate cazurile mele s-a încălcat intenționat legislația internă şi internațională.
Atare acţiuni se califică ca nesoluţionarea chestiunii şi nemotivarea hotărîrilor pe caz.

Reieşind din plîngerea (sesizarea) depusă, contestările depuse şi prezenta contestare:
1. Solicit admiterea contestării;
2. Solicitarea privind iniţierea procedurii de sancţionare disciplinară a judecătorului Anatolie Galben, cu remiterea materialelor spre examinare la Procuratura Generală le menţin pe deplin.

Taboră Ion

(Visited 1 times, 3 visits today)

About The Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of