“Oamenii legii” · dreptate · opinii

Adresare către Andrei Năstase

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, personal Ministrului Andrei Năstase
de la petiționarul Taboră Ion

Stimate Andrei Năstase, făcînd cunoștință cu cele publicate pe rețelele sociale și nu numai, am aflat că cereți procurorului general să se autosesizeze și să dispună intentarea unei cauze penale în privința judecătorului Vladislav Clima, ales recent în funcția de președinte al Asociației Judecătorilor.
Ținînd cont de acțiunile întreprinse de DVS, am hotărît să mă adresez cu prezenta petiție (solicitare) care sper mult că o să interveniți întru soluționarea justă și legală a situației create și anume de a fi atrași la răspundere judecătorii implicați pe caz, inclusiv și Vladislav Clima.

1. Într-o cauză penală fabricată, prin Decizia Colegiului Penal al Curţii de Apel Chișinău din 28.11.2012, s-au admis partial Apelurile declarate de mine și apărare în partea stabilirii pedepsei și în partea soluționării acțiunii civile, pronunţând o nouă Hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, conform căreia, eu am a fost recunoscut culpabil de comiterea infracţiunilor, prevăzute de art.190 alin.(5) şi art.361 alin.(2) lit.d) CP RM, stabilindu-mi următoare pedeapsa:
a. în baza art.190 alin.(5) CP RM – 8 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii legate de activitatea contabilă pe un termen de 5 ani de zile;
b. în baza art.361 alin.(2) lit.d) CP RM – 1 an de închisoare.
c. în temeiul art.84 CP RM, prin concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepsei aplicate, a fost stabilită o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani şi 6 luni cu privarea dreptului de a ocupa funcţii legate de activitatea contabilă pe un termen de 5 ani de zile, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip închis. Concomitent, a fost admisă acţiunea civilă cu încasarea din contul meu în beneficiul SRL „Pecos Auto” a prejudiciului material în sumă de 562456,46 lei.

2. În baza acestei decizii a fost eliberat Titlul executoriu nr.1-122/12 din 18.10.2012 emis de Colegiul civil a Curţii de Apel Chişinău care nu corespunde cerinţelor prevăzute de art.14CE, fapt despre care nu odată au fost aduși la cunoștință atît executorii judecătoreşti cît şi creditorul. Însă, pînă în prezent, nu a fost întreprinsă nicio măsură în conformitate cu prevederile art.20CE privind corectarea erorilor şi omisiunilor din Titlul executoriu.

3. Executorii judecătoreşti prin încheierile din 25.06.2015; 30.10.2015; 08.02.2016 şi din 01.03.2016 aplică sechestru un bun imobil (apartament cu 3 odăi situat pe bd. Mircea cel Bătrîn mun. Chișinău).
Bunul imobil respectiv este partajat pe cote părţi conform hotărîrilor judecătoreşti şi anume:
        – hotărîrea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 08.06.2015 (dosar nr.2-442/2015), prin care s-a recunoscut a cîte 1/2 cotă-parte ideală din bunul imobil lui Taboră Ion şi Taboră Ludmila;
– decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 (dosar nr.2a-2883/15), prin care s-a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Pecos Auto” împotriva SRL „Basconslux”, ÎS „Cadastru” şi Taboră Ion privind dispunerea înregistrarii dreptului de proprietate asupra întregului bun imobil, urmărit de executorii judecătoreşti, pe numele lui Taboră Ion şi s-a dispus înregistrarea dreptului de proprietate asupra 1/2 cotă-parte;
– încheierea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 21.03.2016 (dosar nr.2-442/2015) menţinută prin decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.06.2016 (dosar nr.2r-1024/2016), prin care s-a respins cererea de revizuire a hotărîrii Judecătoriei Ciocana mun.Chişinău din 08.06.2015 depusă de SRL „Pecos Auto”.
Atît în cererea de chemare în judecată, cșt şi în cererea de revizuire înaintate de SRL „Pecos Auto”, ca motiv de bază indică faptul că în cadrul acţiunilor de urmărire penală, cît şi în cadrul procesului de executare s-a stabilit că Taboră Ion este deţinător de mijloace financiare sustrase ilegal de la SRL „Pecos Auto” şi investite în contractul de ipotecă pentru procurarea bunului imobil vîndut la licitaţia din 08.08.2017.
Aceste motive neîntemeiate și ilegale au fost dezbătute, fapt dovedit prin Referinţele nr.13564 din 23.11.2015 depusă de Taboră Ion şi nr.13651 din 24.11.2015 depusă de Taboră Ludmila la Curtea de Apel Chişinău la recursul declarat de SRL „Pecos Auto” împotriva încheierii judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 21.03.2016 prin care sa respins cererea de revizuire hotărîrii Judecătoriei Ciocana mun.Chişinău din 08.06.2015.
         Reieşind din conţinutul acestor referinţe rezultă că: SRL „Pecos Auto” induce în eroare instanţa, motivînd faptul că mijloacele sustrase (prejudiciul cauzat) au fost investite în contractul de ipotecă pentru procurarea bunului imobil respectiv.
        În cauza penală nu au fost întreprinse măsuri şi nu a fost probat faptul că mijloacele financiare sustrase de la SRL „Pecos Auto” are o careva tangenţă nemjlocită cu creanţa dată.
La materialele cauzelor sus enumerate, sunt anexate aşa probe ca:
– actul de verificare a decontărilor reciproce între Taboră Ion şi SRL „Basconslux” și
– extrasele bancare şi confirmările de la instituţiile bancare privind provenienţa mijloacelor financiare, perioada provenienţei şi ulterior depuse la contul SRL „Basconslux” pentru procurarea bunului imobil respective.
Probele date dovedesc că achitarea integrală pentru procurarea bunului imobil, urmărit de executorii judecătoreşti, a fost efectuată în perioada anilor 2006-2007, iar suma în mărime de 563456-46 lei, conform materialelor cauzei penale de condamnare a fost sustrasă şi recunoscută ca prejudiciu material cauzat SRL „Pecos Auto” în perioada anilor 2008-2009. Perioada şi termenii sunt diferiţi.
Executorii judecătoreşti cu SRL „Pecos Auto” şi-a pus un plan bine chibzuit ilegal de a urmări întreg bun imobil contrar prevederilor art.63; art.67; art.74; art.90; art.95; art.115; art.165; art.169 alin.(3)CE; art.353CC; art.24CF şi art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 „privind executorii judecătoreşti”.
Odată ce pe caz sunt hotărîri judecătoreşti definitive, executorii şi neanulate privind partajarea averii acumulate în devălmăşie delimitată pe cote-părţi, apoi conform prevederilor CPC şi practicii CEDO, aceste hotărîri judecătoreşti (deciziile Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 şi din 06.06.2016) poartă un catacter judecat de lucru şi ele nu pot fi puse în discuţie de către părţi, participanţi la proces şi instanţe de judecată.
Nu se admite careva proceduri de reexaminare, reiniţieri a cazului de revizuire pe diferite motive.
În aşa mod acţiunile executorilor judecătoreşti privind aplicarea sechestrului pe întreg bun imobil sunt ilegale şi cu depăşirea atribuţiilor de funcţii, care necesită de a fi declarate nule.
Sechestrul aplicat și urmărirea integrală a bunului imobil sunt ilegale.

4. Executorul judecătoresc numeşte şi petrece licitaţii la 10.06.2016; 06.09.2016 şi la 08.08.2017 privind vînzarea integrală a bunului imobil.
Atît licitaţiile cît şi înstrainarea integrală a bunului imobil respectiv a avut loc contrar prevederilor art.65-67; art.90; art.95; art.115; art.165; art.169 alin.(3)CE; art.220-221; art.469-471CPP; art.353CC; art.24CF şi art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 „privind executorii judecătoreşti”.
Taboră Ludmila deţinător a 1/2 cotă-parte ideală din bunul imobil vîndut la lcitaţie nu are nici o obligaţiune de restituire a prejudiciului cauzat creditorului şi executorul judecătoresc nu era în drept să iasă din limitele legilor sus-indicate şi ai atribui careva obligaţiuni de recuperare a prejudiciului.
Probe, precum că Taboră Ludmila a comis careva infracţiuni de sustragere a mijloacelor băneşti şi folosirea lor în scopul procurării imobilului vîndut la licitaţie – lipsesc.
Reieşind din conţinutul înştiinţării din 12.07.2017, emise de executorul judecătoresc, privind anuţarea petrecerii licitaţiei publice, rezultă că bunul imobil respectiv aparţine cu drept de proprietate debitorului Taboră Ludmila şi Taboră Ion.
În Monitorul Oficial nr.315-328 din 23.09.2016, și nr.253-264 din 21.07.2017, executorul judecătoresc George Boţan anunță licitații. Reieșind din publicările respective la fel rezultă că bunul imobil respectiv aparţine cu drept de proprietate debitorului Taboră Ludmila şi Taboră Ion.
Executorul judecătoresc prin abatere defectuoasă, a atribuit lui Taboră Ludmila în întreaga procedură de executare, calitate de debitor.
Din circumstanţele cazului, lipsesc probe care ar demonstra comiterea infracţiunii de către Taboră Ludmila, sau cel puţin comiterea infracţiunii imputate debitorului în comun acord.
Prin urmare, acuzarea persoanei de comiterea unei infracţiuni, conform prevederilor art.24 alin.(2)CF, este una gravă şi nu poate fi bazată pe presupuneri.
 Licitaţiile petrecute de executorul judecătoresc și înstrainarea integrală a bunului imobil respectiv sunt ilegale.

5. Taboră Ludmila fiind deţinător a ½ cotă-parte din bunul imobil urmărit de executorii judecătoreşti, a contestat la 01.09.2016, prin prisma art.161 şi art.164CE actele executorilor judecătoreşti, prin care a solicitat:
– ridicarea sechestrelor de pe cota parte a 1/2 din bunul imobil
   – anularea raportului de evaluare din 08.07.2016 întocmit de SRL „Gofma Consulting”
    – anularea licitaţiei publice
Prin Hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 01.03.2017 (dosar nr.25c-242/16) judecător-raprtor Victor Sandu, menţinută prin Decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 30.06.2017 (dosar nr.2r-798/17) în componența judecătorilor Nina Vascan, Eugenia Fistican și Vladislav Clima a fost respinsă ca tardivă cerinţa privind ridicarea sechestrelor de pe cota parte a 1/2 din bunul imobil şi în rest cerinţele au fost respinse ca neîntemeiate.
Din conţinutul Hotărîrii Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 01.03.2017 (pag.2; 5-6) şi Deciziei Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 30.06.2017 (pag.13-14) rezultă că: „executorul judecătoresc a menționat că bunul imobil litigios a fost procurat din banii furaţi de la SRL „Pecos Auto” de către Taboră Ion, fapt confirmat prin deciziile instanţelor de judecată ce au judecat cauza penală de acuzare a lui Taboră Ion.
Instanţa a relevat faptul că reclamanta nu a negat sau cel puţin nu a adus probe în sensul că bunul imobil litigios a fost dobîndit în exclusivitate din alte surse decît cele dobîndite ilegal.
Din aceste motive s-a reţinut că bunul imobil a fost obţinut de către Taboră Ion ca rezultat al sustragerii mijloacelor financiare de la SRL „Pecos Auto”, adica, bunul respectiv a fost obţinut de către familia Taboră ca urmare a săvîrşirii de către Taboră Ion a infracţiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) şi art.361 alin.(2), lit.d)CP.
Prin urmare, instanţa a conchis că bunul imobil respectiv, care a fost obținut în mod ilicit de către Taboră Ion, poate fi urmărit integral pentru onorarea obligaţiunilor incubate lui Taboră Ion prin Decizia Curţii de Apel Chişinău din 28.11.2012″.
Concluziile Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) şi Colegiului Civil a Curţii de Apel Chişinău la emiterea hotărîrilor respective sun bazate doar pe declarații false şi presupuneri, fără a fi verificate hotărîrile instanţelor de judecată care au examinat cauza penală de acuzare a lui Taboră Ion şi cu încălcarea gravă a prevederilor art.123 alin.(2)CPC, unde aceste fapte au fost deja dezbătute anterior prin deciziile Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 (dosar nr.2a-2883/15) şi din 06.06.2016 (dosar nr.2-442/2015) ptin care bunul imobil respectiv a fost partajat pe cote părţi, iar SRL „Pecos Auto” şi executorii judecătoreşti în cazul concret au tăinuit şi tăinuiesc pînă în prezent într-un mod fraudulos şi ilegal acest fapt. Prin aceste acţiuni fiind indusă în eroare instanţa la examinarea contestării înaintate Taboră Ludmila.
Conform răspunsului nr.04/2430 din 16.01.2015, emis de Ministerul Justiţiei se menţionează că: „potrivit informaţiei acumulate de executorul judecătoresc în scopul executării documentului executoriu cu nr.1-122/12 din 18.10.2012 emis de Curtea de Apel Chişinău, acesta a stabilit că mijloacele băneşti sustrase de Taboră Ion de la SRL „Pecos Auto” au fost depuse la contul SRL „Basconslux” pentru procurarea apartamentului nr.%%% din str. Mircea cel Bătrîn %%%, valoarea căruia este de 936013,00 lei”.
Nu se cunoaște pînă în prezent ce informație a acumulat executorul judecătoresc prin care a stabilit că mijloacele băneşti sustrase de la SRL „Pecos Auto” au fost depuse la contul SRL „Basconslux” pentru procurarea bunului imobil respevtiv. Şi în cazul dacă, executorul judecătoresc sau SRL „Pecos Auto” deţine vre-o dovadă (probă) în acest sens, am solicitat insistent ca să fie prezentată în instanţă în mod obligatoriu pentru a face cunoştinţă şi în caz de necesitate de a da explicaţii suplimentare.

6. Anume de Hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 01.03.2017 (dosar nr.25c-242/16) judecător-raprtor Victor Sandu, menţinută prin Decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 30.06.2017 (dosar nr.2r-798/17) în componența judecătorilor Nina Vascan, Eugenia Fistican și Vladislav Clima, executorul judecătoresc sa folosit și a vîndut integral la licitația din 08.08.2017 bunul imobil partajat pe cote-părți, soldat cu o evacuare ilegală care a fost și este mediatizată pînă în prezent și anume:

https://www.canal3.md/ro/emisiune/impact_2441_video_91022.html
http://protv.md/social/o-mama-cu-trei-cu-copii-a-fost-evacuata-fortat-din-propriul-apartament-si-nu-stie-incotro-s-o-apuce-executorul-judecatoresc-nici-macar-nu-i-a-permis-sa-si-ia-lucrurile-se-intampla-dupa-ce-locuinta-a-fost-vanduta-la-licitatie-la-un-pret-de-nimic-fara-acor—2489775.html
justcivil.wordpress.com/2019/06/05/comunicare-catre-comisarul-pentru-drepturile-omului-mama-cu-3-copiii-privata-abuziv-si-evacuata-din-locuinta
https://anticoruptie.md/ro/sesizari/evacuare-forat-a-trei-copii-minori și altele.

Cu toate că prin hotărîrea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 01.03.2017 menţinută prin decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 30.06.2017 a fost respinsă ca tardivă cerinţa, înaintată de Taboră Ludmila, privind ridicarea sechestrelor de pe cota-parte a 1/2 din bunul imobil respectiv, aceasta nu însemna că executorul judecătoresc avea tot dreptul de a înstrăina integral acest bun imobil.
Totuşi, m-am adresat către Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii cu plîngere privind acțiunile ilegale din partea judecătorilor Victor Sandu, Nina Vascan, Eugenia Fistican și Vladislav Clima, însă fără nici un rezultat pozitiv.
Reieșind din cele expuse mai sus, solicit respectuos:
1. Să examinați personal prezenta petiție;
2. În cazul în care, ve-ți remite spre examinare petiția dată catre organele competente, să luați la un control riguros și legal privitor la modul și soluționarea privind atragerea la răspundere a judecătorilor sus-enumerați și executorilor judecătorești implicați pe caz;
3. La examinarea petiției rog să fiu audiat nemijlocit pentru explicații suplimentare și de a prezenta probe;
4. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris

Cu mult respect

Taboră Ion

Anexe: 6 file

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s