dreptate

Scrisoare deschisă deputatului Litvinenco, şef de comisie

Parlamentul Republicii Moldova, Comisia juridică, numiri și imunități, personal dnului Litvinenco Sergiu, de la Taboră Ion

Mă adresez către Dvs cu prezenta petiție, care rog să fie pusă în discuție în fața Comisiei  privitor următoarelor situații:

Potrivit prevederilor Codului de procedură penală a RM și anume:
– art.460 Deschiderea procedurii de revizuire
alin.(7) – dacă lipsesc temeiurile prevăzute la art.458, procurorul emite o ordonanță de refuz în deschiderea procedurii de revizuire, ordonanța care este susceptibilă de a fi atacată în modul prevăzut la art.313;
– art.298 Plîngerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate specială de investigații
alin.(1) – împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate specială de investigații pot înainta plîngere bănuitul, învinuitul, reprezentantul lor legal, apărătorul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă și reprezentanții acestora, precum și alte persoane ale căror drepturi și interese legitime au fost lezate de aceste organe;
– art.299′ Plîngerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorului
alin.(1) – persoanele indicate la art.298 alin.(1) pot depune plîngere împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea penală ori împotriva acțiunilor și actelor care au fost efectuate sau dispuse în baza dispozițiilor date de procurorul respectiv
alin.(4) – ordonanța prin care procurorul ierarhic superior a soluționat plîngerea poate fi contestată la judecătorul de instrucție;
– art.53′ Procurorul ierarhic superior
alin.(2) Procurorul ierarhic superior, pe lîngă atribuțiile prevăzute la art.52 alin.(1), în cadrul urmăririi penale realizează următoarele atribuții pentru exercitarea controlului ierarhic
lit.d) – anulează, total ori parțial, modifică sau completeaza, prin ordonanță motivată, în condițiile prezentului cod, actele procurorilor inferiori și ale ofițerilor de urmărire penală;
lit.f) – examinează plîngerile depuse împotriva actelor și acțiunilor procurorilor ierarhic inferiori;
lit.k) – exercită alte atribuții prevăzute de lege;
– art.41 Competența judecătorului de instrucție  Judecătorul de instrucție asigură controlul judecătoresc în cursul urmăririi penale prin:
p.6/3) examinarea contestațiilor depuse de către părțile în proces privind acțiunile procurorului ierarhic superior;
– art.313 Plîngerea împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate specială de investigații
alin. (1) – plîngerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, parte vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este deacord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege
alin.(6) – încheierea judecătorului de instrucție este irevocabilă, cu excepția încheierilor privind refuzul în pornirea urmăririi penală, încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale și reluarea urmăririi penale, care pot fi atacate cu recurs la curtea de apel în termen de 15 zile de la data pronunțării;
–  art.7 Legalitatea procesului penal
alin.(1) – procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale prezentului cod
alin.(2) – dacă există neconcordanțe între prevederile tratatelor internaționale în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și prevederilor prezentului cod, prioritate au reglementările internaționale
Potrivit prevederilor art.119 Constituția RM Folosirea căilor de atac – împotriva hotărîrilor judecătorești, părțile interesate și organele de stat competente pot exercita căile de atac, în condițiile legii.
Potrivit prevederilor art.13 CEDO Dreptul la un recurs efectiv – orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale
Potrivit prevederilor art.8 Declarația universală pentru drepturile omului – orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituție sau prin lege.

Conform răspunsului nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 emis de Procuratura Generală a RM procurorul Bursachovschi Sergiu menționează că: „plîngerile împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de procurorul care conduce urmărirea penală, pot fi contestate procurorului ierarhic superior în ordinea prevăzută de art. 299/1 Cod procedură penală, iar ulterior la judecătorul de instrucție conform prevederilor art.313 Cod procedură penală”.
Conform răspunsurilor:
– nr.23-658/10-2156 din 01.08.2019 emis de  Procuraturia Generală a RM, procurorul  Sergiu Bursacovschi și
– nr.21-658/10-2317 din 20.08.2019 emis de  Procuratura Generală a RM, procurorul Igor Serbinov menționează că: „contestarea ordonanțelor de refuz în deschiderea procedurii de revizuire către procurorul ierarhic superior potrivit art.299′ Cod procedură penală, contravine legislației în vigoare și practicii judiciare stabilite”.
Atrag atenția că răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 este diametral-opus cu răspunsurile nr.23-658/10-2156 din 01.08.2019 și nr.21-658/10-2317 din 20.08.2019.

Ținînd cont de prevederile și răspunsurile sus-enumerate, vă aduc la cunoștință că:
1.  La 28.10.2015 m-am adresat către procurorul ierarhic superior din cadrul Procuraturii mun. Chișinău cu o plîngere în ordinea prevăzută de art. 289-299/2 Cod procedură penală, la care am anexat și probe convingătoare privind inițierea procedurii de revizuire cauzei penale.
În legătură cu faptul că prin plîngerea dată a fost contestată și o ordonanță de refuz în deschiderea procedurii de revizuire emisă de procurorul adjunct al procuroraturii mun. Chișinău Vladimir Lupu, apoi examinarea cerințelor înaintate în plîngerea ținea strict de competența procurorului-șef al procuraturii mun. Chișinău dlui Diacov Ivan, și o dată ce cerințele erau strict de competența dumnealui, acestea erau necesar de a fi soluționate de către procurorul în cauză.
La 02.11.2015, din motive neclare, un careva procuror șef-adjunct și investigații generale din cadrul procuraturii mun. Chișinău d-nul Mațco Andrei a remis spre examinare către judecătoria Rîșcani mun. Chișinău în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală.
Prin încheierea judecătoriei Rîșcani mun.Chişinău din 15.04.2016, judecător Anatolie Galben (dosar nr.10-37/16) s-a respins ca tardiv depusă și neîtemeiată plîngerea lui Taboră Ion privind declararea nulă a Ordonanței procurorului adjunct al procuraturii mun.Chișinău Vladimir Lupu din 26.08.2014, de refuz în deschiderea procedurii de revizuire și s-a respins ca neîntemeiată plîngerea lui Taboră Ion privind declararea nulă a Ordonanței procurorului în procuratura mun.Chișinău Oleg Gonța din 17.04.2015 și ordonanței procurorului în procuratura mun.Chișinău Liliana Verdeș din 03.07.2015 de refuz în deschiderea procedurii de revizuire. Încheierea dată este irevocabilă și a fost emisă în baza art.41 și art.313 Cod poedură penală.
Aduc la cunoștință că Taboră Ion nu s-a adresat nemijlocit în instanță cu plîngeri în temeiul art.41 și art.313 Cod procedură penală.
Luînd în considerație faptul că plîngerea examinată de judecătorul de instrucție Anatolie Galben a fost înaintată de Taboră Ion la 28.10.2015 în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală procurorului mun.Chișinău Diacov Ivan (procuror ierarhic superior) și în cazul în care procurorul ierarhic superior ar fi considerat că examinarea
plîngerii date este de compentența judecătorului de instrucție, plîngerea dată era necesar de a fi expediată prin demers conform competenței materiale în ordinea prevăzută de art. 299/2 alin.(2) Cod procedură penală și nu în ordinea prevăzută de art.313 Cod procedură penală așa după cum a făcut-o un careva procuror șef-adjunct și investigații generale din cadrul procuraturii mun.Chișinău.
Taboră Ion nu a dat careva împuterniciri sau invoiri legale procurorului șef-adjunct și investigații generale din cadrul procuraturii mun.Chișinău să remită spre examinare în temeiul art.313 Cod procedură penală conform competenții plîngerea înaintată în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală.
Respectiv, în cazul dat judecătorul de instrucție Galben Anatolie în baza art.41 Cod procedură penală nu era în drept să intervină în proces și să soluționeze o plîngere care nu ținea de competența sa.
În așa caz, atare proces este nul și judecătorul de instrucție Anatolie Galben era obligat să remită plîngerea în adresa procuraturii mun.Chișinău, procurorului-șef dlui Diacov Ivan pentru soluționarea acesteia în ordinea art.298-299/2 Cod procedură penală.
După emiterea încheierei sus-menționate (din 15.04.2016), Taboră Ion a înaintat în adresa procuraturii mun.Chișinău cereri și adresări, în urma cărora prin răspunsul nr.33-78 pet/14-6916 din 01.08.2016 emis de procurorul interimar al mun.Chișinău Vladimir Lupu şi prin răspunsul nr.33-78 pet/14-191 din 02.01.2017 emis de procurorul din cadrul procuraturii mun.Chișinău Oleg Gonța se comunică următoarele: „În rezultatul examinării integrale a cererilor DVS de deschidere a procedurii de revizuire respective la 26.08.2014 și la 17.04.2015 corespunzător, au fost emise ordonanțe de refuz în deschiderea procedurii de revizuire. Ulterior, de DVS ordonanțele de refuz în deschiderea procedurii de revizuire au fost atacate de DVS în ordinea art.313 Cod procedură penală la judecătorul de instrucție, care la 15.04.2016 prin încheiere a respins ca neîntemeietă cererea DVS”.
Repetat, atrag atenția că nu s-a contestat în instanța de judecată nici o ordonanță de refuz în deschidere procedurii de revizuire în ordinea prevăzută de art. 313 Cod procedură penală.

Conform răspunsului nr.19052 din 23.11.2017 primit de la judecătoria Chișinău sediul Rîșcani la cererea, prin care s-a solicitat eliberarea copiei cererii sau plîngerii înaintată în temeiul art.313 Cod procedură penală, în baza căreia a fost emisă Încheierea din 15.04.2016 de către judecătorul Anatolie Galben, se comunică: „potrivit art.22 al Instrucției cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și Curtea de Apel, la cerere participanților la proces și altor persoane interesate, instanțele de judecată nu vor elibera copia dosarului ci va elibera numai copiile hotărîrilor judecătorești”.

2.  La 05.03.2018 m-am adresat către Procurorul-şef (procuror ierarhic superior) al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari cu o plîngere în ordinea prevăzută de art.298-299/2 Cod procedură penală.
La 22.03.2018, conform scrisorii de expediere cu nr.3029 dnul Viorel Morari expediază plîngerea dată pentru examinare dlui Dorin Dulghieru Vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani.
Din conţinutul scrisorii de expediere rezultă: „în conformitate cu prevederile art.265 alin.(2) Cod procedură penală şi în contextul solicitării condamnatului Taboră Ion, Vă expediem pentru examinare de către judecătorul de instrucţie copiile plîngerilor, precum şi ordonanţa din 15.11.2017 privind refuzul în primirea şi examinarea în ordinea prevederilor art.274 din Codul de procedură penală a plîngerii nr.2422pet/17 din 07.11.2017″.
Ținînd cont de faptul că conform scrisorii de expediere cu nr.3029 din 22.03.2018 şi matetialele anexate, procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie le-a expediat în adresa d-lui Dorin Dulghieru, pentru examinare de către judecătorul de instrucţie în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod de procedură penală, la 21.04.2018 m-am adresat către vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani dn-ul Dorin Dulghieru cu o cerere, prin care am solicitat să remită înapoi (în adresa Procuraturii Anticorupție) materialele cauzei.
Necătînd la solicitarea înaintată din 21.04.2018, plîngerea respectivă a fost repartizată spre examinare judecătorului de instrucţie Mihail Diaconu.
La 07.05.2018 am adresat către judecătorul Mihail Diaconu cererea nr.14821 prin care am solicitat:                        – Interpelarea, examinarea cu luarea în consideraţie şi anexarea la materialele cauzei a cererii din 21.04.2018 înaintată de Taboră Ion înadresa d-lui Dulghieru Dorin;
– Remiterea materialelor cauzei spre examinare după competenţă, luînd în consideraţie faptul că Taboră Ion nu a solicitat de la Procuratura Anticorupţie expedierea materialelor pentru examinare de către judecătorul de instrucţie şi nici nu a solicitat de la instanţă examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod de procedură penală;
– Dacă se v-a constata că examinarea cauzei ţine de competenţa instanţei, atunci să fie examinată în ordinea prevăzută de art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală (aşa după cum am invocat în p.4 din plîngerile nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018), cu interpelarea de la procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie a explicaţiilor respective;
– În cazul dacă, materialele cauzei nu v-or fi remise spre examinare după competenţă şi cauza v-a fi examinată în ordinea prevăzută de art.299/2 alin.(2) Cod de procedură penală, emiterea unei Încheieri de escortare nemijlocită de la IP-15 Cricova în sala de şedinţe pentru a lua parte în proces.
Necătînd la cerinţele înaintate, judecătorul Mihail Diaconu, la şedinţa din 21.06.2018 examinează în şedinţă închisă materialele parvenite de la Procuratura Anticorupţie şi emite încheiere irevocabilă (dosar nr.10-177/18), în conformitate cu art.41; art.313 şi art.342 Cod procedură penală, prin care încetează procedura la plîngerea lui Taboră Ion privind dezacordul cu ordonanţa procurorului din Procuratura Anticorupţie din 15.12.2017.                           Reieşind din conţinutul încheierii respective: „fiind audiat în şedinţă reclamantul Taboră Ion, solicită instanţei de a nu examina prezena plîngere, a înceta procedura pe ea, deoarece el a contestat şi a exprimat dezacordul cu ordonanţa procurorului din Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu din 15.12.2017 adresînd o plîngere Procurorului-şef Anticorupţie. Doreşte ca plîngerea dată să fie examinată iniţial de Procurorul-şef Anticorupţie, aşa cum şi a contestat-o, menţionează că nu a adresat nici o plîngere în instanţa de judecată”.
La fel, conform încheierii respective Mihail Diaconu a examinat în şedinţă judiciară închisă plîngerea lui Taboră Ion înaintată în baza art.313 Cod procedură penală. Taboră Ion nu s-a adresat nemijlocit în instanţa de judecată cu contestări sau plîngeri în ordinea prevăzută de art.41; art.265 alin.(2) sau art.313 Cod procedură penală.
Luînd în consideraţie faptul că plîngerea examinată de judecătorul de instrucţie Mihail Diaconu a fost înaintată de Taboră Ion la  05.03.2018 în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală procurorului-şef a Procuraturii Anticorupţie Viorel Morari (procuror ierarhic superior) şi în cazul în care procurorul ierarhic superior ar fi considerat că examinarea plîngerii date ţine de competenţa judecătorului de instrucţie, plîngerea dată era necesar de a fi remisă spre examinare conform competenţei materiale conform prevederilor art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală şi nu în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) sau art.313 Cod procedură penală, după cum a făcut-o procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari.
Taboră Ion nu a dat careva împuterniciri sau învoiri legale procurorului Viorel Morari să remită spre examinare conform competenţei plîngerea în temeiul art.265 alin.(2) Cod procedură penală.
În cazul concret, examinarea cerinţelor înaintate în plîngerea dată ținea strict de competenţa procurorului-şef al Procuraturii   Anticorupţie dnul Viorel Morari şi odată ce cerinţele erau de strict de competenţa dumnealui, acestea era necesar de a fi soluţionate de către procurorul în cauză.
Respectiv, în cazul dat judecătorul de instrucţie Mihail Diaconu în baza art.41 Cod procedură penală nu era în drept să intervină în  proces şi să soluţioneze o plîngere care nu era de competenţa sa.                                              În aşa caz, atare proces este nul şi judecătorul de instrucţie Mihail Diaconu era obligat să remită plîngerea în adresa Procuaturii Anticorupţie, procurorului-şef Viorel Morari pentru soluţionarea acesteia în ordinea prevăzută de art.53/1 şi art.298-299/2 Cod procedură penală.

Reieșind din cele expuse mai sus și în cazul în care, procurorul în urma examinării cererii de revizuire a procesului penal înaintată în temeiul art.458-461 Cod de procedură penală emite ordonanța de refuz în deschiderea procedurii de revizuire, are dreptul revizuentul să înainteze plîngere procurorului ierarhic superior, în conformitate cu prevederile art.298-299′ Cod procedură penală, sau ordonanța de refuz în deschiderea procedurii de revizuire se contestă nemijlocit în instanța de judecată, doar numai în conformitate cu prevederile art.313 Cod procedură penală???
Mă adresez cu acest subiect către Comisie în legătură cu faptul că art.313 alin.(6) Cod procedură penală în detrimentul prevederilor art.119 Constituția RM, art.13 CEDO și art.8 Declarația universală pentru drepturile omului, nu prevede cale de atac la o instanță ierarhic superioară (dreptul la un recurs efectiv) în urma examinării contestației (plîngerii) împotriva ordonanței de refuz în deschiderea procedurii de revizuire. Încheierea emisă de judecătorului de instrucție fiind irevocabilă.
Respectiv, procuratura bucurîndu-se de așa favoare, într-un mod abuziv încalcă legea, bazîndu-se pe faptul că judecătorul de instrucție emite încheieri irevocabile în favoarea procuraturii. Procuratura cu judecătorul de instrucție, în cazul concret, activează după principiul „mînă pe mînă se spală” – fapt dovedit.

Întru ușurarea examinării prezentei petiții, anexez copiile materialelor. La fel solicit să interpelați materialel ce țin de subiectul concret și de la actualul deputat Stela Macari.
Pentru explicații suplimentare, rog să fiu audiat nmijlocit.
Cu respect

Taboră Ion

Anexe 25 file

P.S. Prezenta petiție o înaintez în două exemplare. Solicit al doilea exemplar înregistrat în cancelarie să fie anexat la răspuns.

Un gând despre „Scrisoare deschisă deputatului Litvinenco, şef de comisie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s