“Oamenii legii” · dreptate · opinii · social

Am fost evacuați abuziv din locuință, familie cu 3 minori

1. Prin prezenta vă aduc la cunoștință că Executorul judecătoresc George Boțan, deținînd în procedura de executare Titlulul executoriu nr. 1-122/12 din 18.10.2012 privind încasarea prejudiciului material în mărime de 563456-46 lei de la Taboră Ion în folosul SRL „Pecos Auto, conform procesului-verbal de petrecere a licitației din 08.08.2017 a vîndut integral bunul imobil (partajat pe cote-părți lui Taboră Ludmila și Taboră Ion) din mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn ## ap.301 dnei Stati Stela la un preț subevaluat.

Orice procedură de executare judiciară, fie prin ordonanță, încheiere, proces-verbal ș.a.m.d., este necesar să se petreacă în conformitate cu prevederile art.11-12 CE, adica în documentul de executare (titlul) este necesar să fie menționat punctul inițial de pornire a procedurii de executare.

În cazul concret, în Titlul executoriu nr.1-122/12 din 18.10.2012, eliberat de Colegiul civil a Curții de Apel Chișinău, Taboră Ludmila nu figurează ca debitor și nici ½ cotă-parte a sa nu figurează ca obiect de executare judecătorească. Și odată ce nu figurează și nu s-a eliberat document executoriu de urmărire a ½ cotă-parte a lui Taboră Ludmila, apoi nici vorba nu poate fi de executare forțată conform prevederilor Codului de executare, deoarece Taboră Ludmila nu este debitor și ½ cotă-parte a ei nu are nici o atribuție la cazul de încasare forțată a mărimii ațiunii civile stabilite în procesul penal.

2. Bunul imobil respectiv este partajat pe cote părţi conform hotărîrilor judecătoreşti şi anume:
– hotărîrea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 08.06.2015 (dosar nr.2-442/2015), prin care s-a recunoscut a cîte 1/2 cotă-parte ideală din bunul imobil lui Taboră Ion şi Taboră Ludmila;

– decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 (dosar nr.2a-2883/15), prin care s-a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Pecos Auto” împotriva SRL „Basconslux”, ÎS „Cadastru” şi Taboră Ion privind dispunerea înregistrarii dreptului de proprietate asupra întregului bun imobil, urmărit de executorii judecătoreşti, pe numele lui Taboră Ion şi s-a dispus înregistrarea dreptului de proprietate asupra 1/2 cotă-parte;

– încheierea Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 21.03.2016 (dosar nr.2-442/2015) menţinută prin decizia Colegiului civil a Curţii de Apel Chişinău din 06.06.2016 (dosar nr.2r-1024/2016, prin care s-a respins cererea de revizuire a hotărîrii Judecătoriei Ciocana mun.Chişinău din 08.06.2015 depusă de SRL „Pecos Auto”.

Atît în cererea de chemare în judecată, cît şi în cererea de revizuire înaintate de SRL „Pecos Auto”, ca motiv de bază invocă faptul că în cadrul acţiunilor de urmărire penală, cît şi în cadrul procesului de executare s-a stabilit că Taboră Ion este deţinător de mijloace financiare sustrase ilegal de la SRL „Pecos Auto” şi investite în contractul de ipotecă pentru procurarea bunului imobil vîndut la licitaţia din 08.08.2017.

Aceste motive neîntemeiate și ilegale au fost dezbătute, fapt dovedit prin Referinţele nr.13564 din 23.11.2015 depusă de Taboră Ion şi nr.13651 din 24.11.2015 depusă de Taboră Ludmila la Curtea de Apel Chişinău la recursul declarat de SRL „Pecos Auto” împotriva încheierii judecătoriei Ciocana mun. Chişinău din 21.03.2016 prin care sa respins cererea de revizuire hotărîrii Judecătoriei Ciocana mun.Chişinău din 08.06.2015.

Reieşind din conţinutul acestor referinţe rezultă că: SRL „Pecos Auto” induce în eroare instanţa, motivînd faptul că mijloacele sustrase (prejudiciul cauzat) au fost investite în contractul de ipotecă pentru procurarea bunului imobil respectiv.

În cauza penală nu au fost întreprinse şi nu a fost probat faptul că mijloacele financiare sustrase de la SRL „Pecos Auto” are o careva tangenţă nemjlocită cu creanţa dată.

La materialele cauzelor sus enumerate sunt anexate aşa probe ca:

– actul de verificare a decontărilor reciproce între Taboră Ion şi SRL „Basconslux” (întreprinderea de la care a fost procurat apartamentul respectiv) și

– extrasele bancare şi confirmările de la instituţiile bancare privind provenienţa mijloacelor financiare, perioada provenienţei şi ulterior depuse la contul SRL „Basconslux” pentru procurarea bunului imobil respectiv.

Probele date dovedesc că achitarea integrală pentru procurarea bunului imobil, urmărit de executorii judecătoreşti, a fost efectuată în perioada anilor 2006-2007, iar suma în mărime de 563456-46 lei, conform materialelor cauzei penale de condamnare a fost sustrasă şi recunoscută ca prejudiciu material cauzat SRL „Pecos Auto” în perioada anilor 2008-2009. Perioada şi termenii sunt diferiţi.

Executorii judecătoreşti cu SRL „Pecos Auto” şi-a pus un plan bine chibzuit ilegal de a urmări întregul bun imobil contrar prevederilor art.63; art.67; art.74; art.90; art.95; art.115; art.165; art.169 alin.(3)CE; art.353CC; art.24CF şi art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 „privind executorii judecătoreşti”.

Odată ce pe caz sunt hotărîri judecătoreşti definitive, executorii şi neanulate privind partajarea averii acumulate în devălmăşie delimitată pe cote-părţi, apoi conform prevederilor CPC şi practicii CtEDO, aceste hotărîri judecătoreşti (deciziile Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2016 şi din 06.06.2016) poartă un catacter judecat de lucru şi ele nu pot fi puse în discuţie de către părţi, participanţi la proces şi instanţe de judecată.

Nu se admite careva proceduri de reexaminare, reiniţieri a cazului de revizuire pe diferite motive.

În aşa mod acţiunile executorilor judecătoreşti privind aplicarea sechestrul aplicat și urmărirea integrală a bunului imobil sunt ilegale şi cu depăşirea atribuţiilor de funcţii.

3. Țnînd cont de faptul că în procedura de executare, Executorii judecătorești au încălcat grav prevederile Codului de executare, Codului civil, Codului familiei, Codului de procedură penală și Legii cu privire la executorii judecătorești, acțiunile ilegale au fost contestate în instanță, care pînă în prezent se examinează și anume:

– dosar nr.20-25-18795-07092016, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), judecător Ion Chirtoaca;

– dosar nr. 12-25-64803-25092017, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), judecător Bagrin Lucia;

– dosar nr.12-25-56281-16082017, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), judecător Sanduța Victoria;

– dosar nr.12-25-82845-13122017, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) judecător Cucerescu Ana;

– dosar nr.12-25-80345-03122017, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), judecător Stratulat Gheorghe ;

– dosar nr.12-25-84439-21122017, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) judecător Sanduța Victoria.

La 25.08.2017 Executorul judecătoresc Boţan George a înaintat la Judecătoria Chişinău (sediul Ciocana) demers privind confirmarea procesului-verbal al licitaţiei din 08.07.2017, care prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 29.08.2017 (dosar nr.25-469/17) menţinută prin deciziile Curţii de Apel Chişinău din 24.10.2017 şi din 23.11.2017 în conformitate cu prevederile art.136CE şi art.269-270CPC a fost admis şi confirmat.

Executorul judecătoresc a ascuns instanţei care examina demersul de confirmare a procesului-verbal de licitaţie faptul, că tot în instanţă a fost contestate acţiunile ilegale ale executorilor judecătoreşti (inclusiv și procesul-verbal de petrecere a licitației din 08.08.207). Acest executor judecătoresc – exponent al sarcinilor şi competenţelor statului, avea obligaţia pozitivă de a informa instanţa de judecată despre faptul că sunt contestate acţiunile ilegale din partea executorilor în procedura de executare.

Examinarea demersului urma să fie suspendată/amînată pînă la soluţionarea definitivă a cauzelor sus-enumerate.

La confirmarea procesului-verbal de licitaţie judecătorul nu are în faţă un litigiu, ci doar îndeplineşte un rol mai mult formal, de verificare şi confirmare a acţiunilor executorului judecătoresc. Cu atît mai mult, la confirmarea procesului-verbal de petrecere a licitaţiei, instanţa nu a citat părţile, atunci cînd situaţia impunea în mod imperativ citarea şi audierea părţilor, întreaga procedură de examinare a demersului executorului s-a redus la o formalitate. Judecătorul neavînd obiecţii şi argumente în contradictoriu, pur şi simplu a admis demersul.

4. Conform procesului-verbal de transmitere din 21.11.2017 Executorul judecătorec transmite bunul imobil vîndut la licitația din 08.08.2017 dnei Stati Stela.

La 29.11.2017 Stati Stela s-a adresat la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) cu cerere de chemare în judecată privind evacuarea persoanelor din bunul imobil și instaurarea proprietarului (dosar nr.12-2-80335-0212017).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 17.09.2018 (în vigoare pînă în prezent), judecătorul Lavric Larisa suspendă procesul în cauza civilă intentată în cererea de chemare în judecată înaintată de Stati Stela pînă la data rămînerii irevocabile a încheirii judecătorești pronunțate în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Taboră Ludmila împotriva SRL “Pecos Auto”, Taboră Ion, intervenient accesoriu executorul judecătoresc George Boțan cu privire la contestarea procesului-verbal de licitație din 08.08.2017 (dosar nr.12-2-80335-0212017).

5. În pofida faptului că această cauză civilă privind evacuarea persoanelor din bunul imobil a fost suspendată, Stati Stela într-un mod ilegal se adresează la Judecătoria Chișinău sediul (Buiucani) cu cerere privind eliberarea ordonanței judecătorești cu privire la evacuarea debitorilor Taboră Ion și Taboră Ludmila, inclusiv a membrilor familiei acestora.

În urma examinării cererii date, la 03.12.2018 de judecătorul Mihai Murguleț a fost emisă ordonanța judecătorească nr.2PO-162/18, prin care s-a dispus evacuarea lui Taboră Ion și Taboră Ludmila, inclusiv a membrilor familiilor acestora și persoanele terțe din apartamentul nr.301 situat în mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn **, fără acordarea altui spațiu locativ.

Prin încheirea judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 28.01.2019, judecătorul Mihai Murguleț respinge obiecțiile înaintate de Taboră Ion și Taboră Ludmila împotriva ordonanței judecătorești nr2PO-162/18 din 03.12.2018, ca fiind neîntemeiate

Încheirea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 28.01.2019 a fost menținută prin decizia Colegiului civil a Curții de Apel Chișinău din 11.04.2019 în componența președintele completului, judecător – Maria Guzun și judecătorii Virgiliu Buhnaci și Liuba Pruteanu.

Acțiunile judecătorilor Mihai Murguleț prin emiterea ordonanței judecătorești din 03.12.2018 și încheierii din 28.01.2019, cît și membrilor Colegiului civil a Curții de Apel Chișinău judecătorilor Maria Guzun, Virgiliu Buhnaci și Liuba Pruteanu, prin emiterea deciziei din 11.04.2019 privind respingerea recursului declarat la încheirea din 28.01.2019 la direct cad sub noțiunea de încălcare intenționată a legislației în vigoare și nu este altceva decît abuz în serviciu și săvîrșire de crimă din următoarele considerente:

– prin Legea nr.17 din 05.04.2018 în vigoare la 01.06.2018 “privind modificarea și completarea unor acte legislative”, art.345 CPC „Pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţă judecătorească” a fost completat cu litera r) cu următorul cuprins: „este înaintată de persoana care a primit sau a cumpărat un bun, dacă se referă la evacuarea persoanelor din bunul imobil transmis sau vîndut de executorul judecătoresc, cu confirmarea acestui fapt de către instanţa de judecată”.

În cazul concret, atît de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), cît și de Colegiul civil a Curții de Apel Chișinau au fost abuziv încălcate prevederile art.3 alin.(3)CPC, care expres prevede că: “Legea procedurală civilă care impune obligaţii noi anulează sau reduce drepturile procedurale ale participanţilor la proces, limitează exercitarea unor drepturi ori stabileşte sancţiuni procedurale noi sau suplimentare nu are putere retroactivă”;

– au fost ignorate prevederile art.348CPC „Refuzul de a primi cererea” și anume:

alin.(1) Judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanței judecătorești din motivele consemnate la art.169 și 170.

Atît de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), cît și de Colegiul civil a Curții de Apel Chișinau nu au fost luate în considerație și în mod abuziv au fost încălcate prevederile art.169 alin.(1) lit.d) există o hotărîre arbitrală, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri (încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 17.09.2018 privind suspendarea procesului în cauza civilă intentată în cererea de chemare în judecată înaintată de Stati Stela) și art.170 alin(1) lit.g) la aceeaşi instanţă sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri (cererea de chemare în judecată privind evacuarea persoanelor din bunul imobil și instaurarea proprietarului depusă de Stati Stela la Judecătoria Chișinău sediul Centru, judecător Larisa Lavric).

alin.(2) Judecătorul refuză să primească cererea și dacă:

lit.a’) pretenția este formulată față de mai mulți debitori.

Creditorul solicită evacuarea debitorilor Taboră Ion și Taboră Ludmila, inclusv a membrilor familiilor acestora și a persoanelor terțe.

lit.d) din cerere şi din alte documente prezentate se constată existenţa unui litigiu de drept care nu poate fi soluţionat în temeiul documentelor depuse;

Din materialele cauzei reiese clar că între părți există un litigiu de drept.

lit.e) nu s-a respectat procedura prealabilă.

Procedură prealabilă la caz nu a fost efectuată.

– pînă în prezent, nu există nici o încheiere de încetare a cauzei civile în cererea de chemare în judecată privind evacuarea persoanelor din bunul imobil și instaurarea proprietarului, înaintată de Stati Stela la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), judecător Larisa Lavric (dosar nr.12-2-80335-0212017).

– au fost încălcate prevederile art.353 alin.(4) CPC care prevede că instanța poate refuza în anularea Ordonanței doar atunci cînd obiecțiile nu se referă la fondul cauzei.

La caz, nu există dubii că obiecțiile au fost formulate la fondul cauzei.

6. La 15.04.2019 Executorul judecătoresc Nicolae Pașa emite încherea privind primerea documentului executoriu spre executare și intentarea procedurii de executare, prin care dspune:

A continua procedura de executare intentată în baza documentului executoriu nr.2po-162/18 din 03.12.2018 ems de Judecătoria Chișinău sediul Central privind evacuarea lui Taboră Ion și Taboră Ludmila inclusiv membrii familiei acestora și persoanle terțe din apartamentul nr.301 situat bd. Mircea cel Bătrîn && fără acordarea altui spațiu locativ.

A înștiința părțile că executarea va fi efectuată în mod silit prin evacuarea lui Taboră Ion și Taboră Ludmila inclusiv membrii familiei acestora și persoanle terțe din apartamentul nr.301 situat bd. Mircea cel Bătrîn %% fără acordarea altui spațiu locativ la data de 19.04.2019 ora 11.00.

Se dispune participarea Colaboratorilor de Poliție IP Ciocana și pentru asigurarea ordinii publice la data 19.04.2019 ora 11.00 la dresa mun. Chișinău Mircea cel Bătrîn $$ ap.301…

La 19.04.2019 a fost efectuată evacuarea reaspectivă.

Aduc la cunoștință că sintagma “membrii familiei” menționată în prezenta adresare se subînțelege – trei copii minori.

7. Atît licitaţiile cît şi înstrainarea integrală a bunului imobil respectiv a avut loc contrar prevederilor art.65-67; art.90; art.95; art.115; art.165; art.169 alin.(3)CE; art.220-221; art.469-471CPP; art.353CC; art.24CF şi art.8 Legea nr.113 din 17.06.2010 „privind executorii judecătoreşti”.

Taboră Ludmila deţinător a 1/2 cotă-parte ideală din bunul imobil vîndut la lcitaţie nu are nici o obligaţiune de restituire a prejudiciului cauzat creditorului şi executorul judecătoresc nu era în drept să iasă din limitele legilor sus-indicate şi ai atribui careva obligaţiuni de recuperare a prejudiciului.

Din circumstanţele cazului, lipsesc probe care ar demonstra comiterea infracţiunii de către Taboră Ludmila, sau cel puţin comiterea infracţiunii imputate debitorului în comun acord.

Prin urmare, acuzarea persoanei de comiterea unei infracţiuni, conform prevederilor art.24 alin.(2)CF, este una gravă şi nu poate fi bazată pe presupuneri.

Licitaţiile petrecute de executorul judecătoresc și înstrainarea integrală a bunului imobil respectiv sunt ilegale.

Executorul judecătoresc cu rea credință a exclus scoaterea a ½ cotă-parte din locuinţa indicată, acţionînd contrar prevederilor art.353CC, potrivit cărora, creditorii unui coproprietar pot urmări cota-parte ideală a acestuia din bunurile proprietate comună pe cote-părţi sau pot cere instanţei de judecată împărţirea bunului, caz în care urmărirea se face asupra părţii din bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului. În cazul vînzării silite a unei cote-părţi, executorul judecătoresc v-a notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin 10 zile înainte de data vînzării. La preţ egal, coproprietarii v-or avea dreptul de preemţiune la adjudecarea cotei-părţi.

Opţiunea de înstrăinare a 1/2 din locuinţă nici nu a fost examinată de executor ca una posibilă, negînd şi existenţa dreptului de preemţiune la procurarea a 1/2 cotă-parte a lui Taboră Ion de către coproprietarul Taboră Ludmila – drept garantat de normele civile, grăbind executarea prin vinderea intregului bun şi scoaterea coproprietarei Taboră Ludmila în stradă cu copiii.

Scopul ilegal din partea executorilor judecătoreşti privind urmărirea şi înstrăinarea integrală a bunului imobil vîndut la licitaţia din 08.08.2017 se dovedeşte şi prin:

– înştiinţarea executorului judecătoresc George Boţan cu din 19.09.2016 prin care am fost informat despre posibilitatea de a vinde integral bunul imobil respectiv cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea licitaţiei la un preţ nu mai mic de valoarea stabilită în Rapotul de evaluare emis de SRL „Gofma Consulting” cu condiția virării sau vărsării sumelor obţinute din vînzare nemijlocit la contul Executorului judecătoresc;

– în Monitorul Oficial nr.315-328 din 23.09.2016 și nr.253-264 din 21.07.2017, executorul judecătoresc George Boțan anunță licitații. Reieșind din publicările respective rezultă că: bunul imobil respectiv aparţine cu drept de proprietate debitorului Taboră Ludmila şi Taboră Ion.

Executorul judecătoresc prin abatere defectuoasă, a atribuit lui Taboră Ludmila în întreaga procedură de executare, calitate de debitor.

– încheierea din 16.11.2017, privind distribuirea mijloacelor financiare încasate din vînzarea bunului imobil la licitaţia din 08.08.2017, prin care executorul judecătoresc încasaează suma urmărită şi de la terţa persoană Taboră Ludmila

Ion Taboră

2 gânduri despre „Am fost evacuați abuziv din locuință, familie cu 3 minori

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s