“Oamenii legii” · dreptate · opinii

Executorul judecătoresc ne acuză nejustificat de injurie

EXPLICAȚIE

Făcînd cunoștință cu Plîngerea depusă de Executorul judecătoresc Nicolae Pașa prin care se solicită constatarea faptelor contravenționale conform semnelor componente ale contravenției prevăzute de art.69 alin.(2) și art.70 alin.(2) Cod contravențional comise de către Kostîrchin Nicolai Anatoli, Colosov Alexandr și Taboră Ion aduc următoarele explicații.

La 16.07.2019 ora 17:11, prin Viber, Executorul judecătoresc Nicolae Pașa mi-a expediat o cerere prealabilă, iar printr-un mesaj adăugător (la fel expediat pe Viber), mi s-a solicitat: să fiu amabil de a intra în esența solicitărilor și sub o formă de amenințare am fost preîntîmpinat că pentru fapte și cuvinte trebuie să răspund.

Reieșind din conținutul cererii respective rezultă că: la data de 27 iunie 2019 prin intermediul unei conferințe de presă, desfășurată la Agenția de presă IPN, cu titlul „Executor judecătoresc în serviciul intereselor criminale ale lui V.Plahotniuc”, ați relatat informații denaturate ce țin de activitatea mea profesională, comentînd cu rea-credință acțiuni pe care le-am îndeplinit în exercitarea funcției publice de executor judecătoresc. Mai mult ca atît, prin intermediul conferinței de presă ați transmis publicului mesaje lipsite de onestitate, în contextul în care m-ați acuzat, fără a avea cel puțin fundament legal sau factologic, că eu aș fi încălcat flagrant procedura de executare a dumneavoastră și a tuturor persoanelor care locuiesc în imobilul situat în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn (min.19:30 – 27:30).

La fel, în cererea înaintată s-a invocat că: din conținutul mesajelor transmise prin intermediul conferinței de presă, reiese clar că dumneavoastră ați lansat acuzații nu ca pe o opinie proprie, dar ca pe un fapt confirmat, dîndu-se să se înțeleagă că eu, subsemnatul Pașa Nicolae sunt vinovat de comiterea actelor ilegale, cu precădere cu preluarea în condiții de ilegalitate a proprietății debitorului etc.

Tot în cererea prealabilă este remarcat că gravitatea lezării onoarei și demnității se amplifică în contextul în care conferința de presă din 27.06.2019, a fost preluată de către postul de televiziune Jurnal Tv, site-ul www.jurnaltv.md și protalul www.jurnal.md, portalul de știri www.bloknot-moldova.md, portalul de știri www.unghiul.com etc. aducîndu-vă grave atingeri onoarei, demnității și reputației profesionale, ca cetățean și ca persoană publică (executor judecătoresc).

Atît în cererea prealabilă, cît și în plîngerea din 17.07.2019 se menționează că eu Taboră Ion îl învinuesc pe Executorul judecătoresc Nicolae Pașa în răspîndirea cu bună știință a unor informații minciunoase ce îl defăimează.

Ținînd cont de cele expuse și în conformitate cu art.118 alin.(1) Cod procedură civilă fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Reieșind din exigențele procesuale ce instituie obligații pozitive pe seama reclamanților, ultimii urmează să dovedească prin probe pertinente și admisibile circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor sale.

În conformitate cu art.122 ali.(1) Cod procedură civilă Circumstanţele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probaţiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante

Drept circumstanță esențială, care urma a fi dovedită în mod obligatoriu de către Executorul judecătoresc Nicolae Pașa, în vederea determinării temeiniciei pretențiilor expuse în plîngerea din 17.07.2019, este faptul răspîndirii de către mine cu bună știință a unor informații minciunoase ce îl defăimează, care prin prisma art.2 Cod civil este în afara sferei de reglementare a raporturilor de ordin civil, ori răspîndirea cu bună știință a unor informații minciunoase ce vă defăimează reprezintă o instituție a cărei regim juridic și conținut este reglementat de Codul contravențional, implicit de art.70 Cod contravențional (calomnia), prin prisma art.1 alin.(1) Cod contravențiobal, conform căruia Codul contravențional este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generaleși special în materie contravențională, determină faptele ce constituie contravenții și prevede procesul contravențional și sancțiunile contravenționale.

Avînd în vedere, că faptul răspîndirii cu bună știință a unor informații minciunoase ce defăimează o altă persoană, ca stare de fapt reprezintă o contravenție consumată, care include întrunirea tuturor elementelor constitutive ale componenței de contravenție, inclusiv și a elementului subiectului, faptul dat prin prisma art.5 alin.(1) Codul contravențional și art.122 alin(2) Codul de procedură civilă, urmînd a fi stabilit exclusiv prin intermediul unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile, care să stabilească că faptul răspîndirii cu bună știință a unor informații minciunoase ce defăimează o altă persoană a avut loc, faptul răspîndirii cu bună știință a unor informații minciunoase ce defăimează o altă persoană a fost săvîrșit de persoana învinuită de comiterea contravenției date și faptul întrunirii tuturor elementelor constitutive ale componenței de contravenție de către fapta comisă.

Astfel, starea de fapt expusă în plîngerea din 17.07.2019 precum că am răspțndit cu bună-știință scorniri minciunoase ce îl defăimează nu este confirmată printr-o hotărîrea judecătorească definitivă și irevocabilă care să stabilească faptul răspîndirii de către mine cu bună știință a unor informații minciunoase ce vă defăimează. La fel și în conferința de presă la care se referă Executorul judecătoresc nu este dovedit faptul că am răspțndit cu bună-știință scorniri minciunoase ce îl defăimează

Țin să vă aduc la cunoștință că:

1. Potrivit prevedeilor Legii nr.64 cu privire la libertatea de exprimare din 23.04.2010 și anume art.3  Libertatea de exprimare

     (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei.

(2) Libertatea de exprimare protejează atît conţinutul, cît şi forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează.

2. Potrivit art.10 Convenția europeană a drepturilor omului

 1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie

3. Conform prevederilor art.8 Obligaţiile executorului judecătoresc a Legii nr.113 privind executorii judecătorești din 17.10.2010 și anume

lit.g) să dea dovadă de o înaltă cultură în activitatea profesională şi să fie imparţial;

lit.l) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de lege

Vă reamintesc că mai există și așa numitul Codul de etică al executorului judecătoresc potrivit căruia:

Normele expuse în prezentul Cod sunt obligatorii pentru toți executorii judecătorești și executorii judecătorești

Executorul judecătoresc își va ghida conduita și activitatea profesională de lege, principiile și normele de etică și profesionale stabilite în prezentul Cod

– Executorul judecătoresc va trata părțile și participanții procedurii de executare în mod respectuos

– Executorul judecătoresc va depune diligența și prudența corespunzătoare pentru a fi o persoană respectată în societate și a nu întreprinde acțiuni ce ce suscită dubii rezonabile în privința onestității sale, aduce atingere reputației numelui său și prestigiului profesiei

Luînd în considerație că Nicolae Pașa este o persoană publică (executor judecătoresc) și potrivit art.22 Obligațiile generale ale funcționarului public Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

(1) Funcţionarul public are următoarele obligaţii generale:

a) să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

b) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;

c) să fie loial autorităţii publice în care activează;

d) să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu;

f) să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege

Din conținutul plîngerii din 17.07.2019 Executorul judecătoresc se referă că la 27.06.2019 prin intermediul unei conferințe de presă la Agenția IPN precum că am relatat informații denaturate ce ține de activitatea lui comentîndu-le cu rea credință.

Reieșind din cele expuse mai sus, sugerez Executorului judecătoresc să urmărească repetat si dacă va fi necesar de mai multe ori perioada de timp unde am luat cuvîntul în conferința de presă din 27.06.2019 și să-și concretizeze relatările denaturate și comentariile cu rea credință pe care, eu personal, le-am expus în adresa în adresa lui și din care rezultă fals diseminat.

Poziția mea ce ține de faptul că am participat la conferința de presă din 27.06.2019, vă aduc la cunoștință că am făcut-o cu bună-știință, intenționat și avînd un interes sporit pentru a-mi expune liber și într-un mod credibil opinia și faptele.

Fără îndoială că:

 • Executorul judecătoresc a dat dovadă de o cultură necorespunzătoare;

 • modul privind tratarea părților din partea Executorului judecătoresc a fost într-un mod abuziv;

 • Executorul judecătoresc nu a respectat normele de conduită profesională prevăzute de lege;

 • persista trafic de influiență și de interes sporit suspect.

Dovezi și probe în acest sens dețin (cel puțin filmarea nemijlocită a evacuării).

Ținînd cont de conduita și modul cum Executorul judecătoresc a acționat în timpul evacuării din ap.301 de pe bd. Mircea cel Bătrîn 39 mun. Chișinău, cu certitudine se dovedește faptul că a încălcat prevederile Codului de executare, Codul de etică, Legii privind executorii judecătorești, Legii cu cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ș.a..

Mă întreb, de ce nu Executorul judecătoresc nu a reacționat așa cum o face acum, atunci cînd i s-a solicitat de a da careva expicații în adresa ProTv Chișinău, emisiunii Impact de la Canal 3 ș.a. Atunci a fost expus subiectul concret mai direct și mai usturător în adresa lui.

Țin să vă menționez că în cazul dacă v-oi mai avea așa posibilități si oferte (da ele sunt și v-or fi) de a participa la conferințe de presă și la audieri, vă asigur că v-oi participa activ, așa cum am făcut-o pînă în prezent, în limitele de a nu atinge onoarea și demnitatea ca cetățean a Executorului judecătoresc, (pe care nici nu i-am atins-o). Faptul ce ține de demnitatea si onoarea profesională pe care o dețineț, vă asigur, că nu o merită (motivele le cunoaște și nu necesită să intrăm în detalii).

Sper mult la opinia publică privind acțiunile întreprinse de Executorul judecătoresc Nicolae Pașa în procedura de evacuare pe care a executat-o într-un mod complect illegal cu încălcarea gravă a prevederilor de legi sus-enumerate și nu numai.

Reieșind din cele expuse, sugerez ca Executorul judecătoresc să-și revizuie cererea plîngerea din 17.07.2018 pe motivul că cerințele invocate sunt neîntemeiate și pasibile de a fi respine.

Aduc la cunoștință că acțiunie ilegale din întreprinse de Executorul judecătoresc în parte ace ține de evacuarea din ap.301 de pe bd. Mircea cel Bătrîn 39 mun. Chișinău au fost contestate în instanța de judecată, care în prezent se examinează de Judecătoria Chișinău sediul Centru, judecător-raportor Vîșcu Svetlana (dosar nr.12-25-30233-22052019), unde Executorul judecătoresc Nicolae Pașa nici nu se prezintă la ședințe.

La fel, pe faptul privind acțiunile ilegale din partea Executorului judecătoresc Nicolae Pașa privind evacuarea din ap.301 de pe bd. Mircea cel Bătrîn 39 mun. Chișinău au fost sesizate organele procuraturii și Colegiul disciplinar de pe lîngă Uniunea Naționlă a Executorilor Judecătorești, cazuri care se investighează pînă în prezent. Schema privind delapidarea ilegală de bunuri imobile (și îndeosebi domiciulii) din partea executorilor judecătorești este clară, rămîne doar de o a deconspira.

Totodată, solicit să atrageți atenția și la faptul că evacuarea din ap.301 de pe bd. Mircea cel Bătrîn 39 mun. Chișinău se află pînă în present în vizorul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului.

Acțiunile Executorului judecătoresc Nicolae Pașa privind depunerea plîngerii din 17.07.2019 nu este altceva decît o reacție și o metodă falsă de a fugi de răspundere și o face pe partea vătămată.

Necesită de a lua în considerație că conferința de presă din 27.06.2019 a participat un grup de persoane pe care îl acuză pe Executorul judecătoresc Nicolae Pașa că acționat ilegal în raport cu ei și acest grup este în continuă creștere.

La examinarea plîngerii rog suplimentar rog să luați cunoștință cu următoarele publicări:

 1. https://justicemoldova.md/delapidare-ilegala/

 2. https://1news.md/news/71406-chastnyy-sud-i-zhilischnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarhi-o-nikolae-pashe-i-ne-tolko.html

 3. http://www.jurnal.md/ro/news/220783e2337f7a25/executorul-judecatoresc-nicolae-pasa-acuzat-ca-ar-fi-evacuat-ilegal-din-apartamente-mai-multi-locuitori-ai-capitalei.html?fbclid=IwAR2ER99iu_3qPB09cUGFsODCt5kNIJAkL5U9VM31KBEfjgtLtxQeOpm4BFk

 4. https://justicemoldova.md/actiuni-loiale-din-partea-procuraturii-generale-si-procuraturii-anticoruptie/

 5. http://izborsk.md/chjornyj-rijeltor-pod-prikrytiem-plahotnjuka/

 6. https://www.facebook.com/nikolay.kostyrkin/posts/1541661252643140

 7. https://www.facebook.com/nikolay.kostyrkin/posts/1540190582790207

 8. https://www.facebook.com/nikolay.kostyrkin/posts/1540177362791529

 9. https://justcivil.wordpress.com/2019/06/05/comunicare-catre-comisarul-pentru-drepturile-omului-mama-cu-3-copiii-privata-abuziv-si-evacuata-din-locuinta/

 10. https://curaj.tv/2019/05/08/am-fost-evacuati-abuziv-din-locuinta-familie-cu-3-minori/

 11. http://protv.md/social/o-mama-cu-trei-cu-copii-a-fost-evacuata-fortat-din-propriul-apartament-si-nu-stie-incotro-s-o-apuce-executorul-judecatoresc-nici-macar-nu-i-a-permis-sa-si-ia-lucrurile-se-intampla-dupa-ce-locuinta-a-fost-vanduta-la-licitatie-la-un-pret-de-nimic-fara-acor–2489775.html?fbclid=IwAR32h7FhwfmSOgz9yq2fr1d2y2SdgyGuUXAn_LFpfG5mhAHRxmi4_8kKMRk

 12. https://tvc.md/o-mama-cu-3-copii-evacuata-silit-din-apartament

 13. http://ombudsman.md/news/cazul-mamei-cu-3-copii-evacuata-silit-din-apartament-in-vizorul-avocatului-poporului-pentru-drepturile-copilului/

 14. https://www.facebook.com/protvchisinau/videos/347388262786973/

 15. https://stiri.md/article/social/o-mama-cu-3-copii-evacuata-fortat-din-propriul-apartament

 16. https://www.canal3.md/ro/emisiune/impact_2441_video_91022.htm

 17. https://anticoruptie.md/ro/sesizari/evacuare-forat-a-trei-copii-minor ș.a.

 

Un gând despre „Executorul judecătoresc ne acuză nejustificat de injurie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s