Fără categorie

Acţiuni pretins ilegale ale judecătorilor Diaconu şi Galben

Un deţinut ne scrie următoarele şi ne roagă să publicăm:

Făcînd cunoştinţă cu:
1. https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/un-magistrat-care-a-judecat-tineri-in-comisariate-la-7-aprilie-2009-promovat-de-igor-dodon-la-ca-chisinau
2. https://anticoruptie.md/ro/stiri/un-membru-al-consiliului-superior-al-magistraturii-care-a-judecat-tineri-in-comisariate-in-aprilie-2009-promovat-la-curtea-de-apel-chisinau
3. https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-un-judecator-din-iad-promovat-de-csm-la-curtea-de-apel-chisinau-dodon-decide-cariera-acestuia-in-sistem
4. https://unimedia.info/stiri/zdg-cine-este-mihail-diaconu–judecatorul-de-la-curtea-de-apel-chisinau-105864.html

Suplimentar, aduc la cunoştinţă:

I. Acţiuni ilegale din partea Procuraturii Anticorupţie şi judecătorului Mihail Diaconu.
La 05.03.2018 (conform avizului poştal de recepţie) m-am adresat către Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari cu o plîngere în ordinea prevăzută de art.298-299/2 Cod procedură penală.

Potrivit prevederilor art.53/1 alin.(2) Cod procedură penală – procurorul ierarhic superior:
lit.d) – anulează, total ori parţial, modifică sau completează, prin ordonanţă motivată, în condiţiile prezentului cod, actele procurorilor ierarhic inferiori şi ale ofiţerilor de urmărire prnală;
lit.f) – examinează plîngerile depuse împotriva actelor şi acţiunilor pricurorilor ierarhic inferiori.

Conform prevederilor art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală – în cazurile în care examinarea plîngerii înaintate sau a cerinţelor ridicate este de competenţa judecătorului de instrucţie, procurorul sau, după caz, procurorul ierarhic superior, în termen de 5 zile,
trimite plîngerea împreună cu materialele respective de urmărire penală la judecătorul de instrucţie.
La 22.03.2018, conform scrisorii de expediere cu nr.3029 dnul Viorel Morari expediază plîngerea dată pentru examinare dlui Dorin Dulghieru Vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).
Reieşind din conţinutul acestui răspuns se menţionează următoarele: „în conformitate cu prevederile art.265 alin.(2) Cod procedură penală şi în contextul SOLICITĂRII CONDAMNATULI TABORĂ ION, Vă expediem pentru examinare de către judecătorul de instrucţie copiile plîngerilor, precum şi ordonanţa din 15.11.2017 a procurorului
în Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu privind refuzul în primirea şi examinarea în ordinea prevederilor art.274 din Codul de procedură penală a plîngerii nr.2422pet/17 din 07.11.2017, prin care se solicită examinarea prin prisma prevederilor Codului penal, a acţiunilor reprezentanţelor instanţelor de judecată la examinarea cauzei penale în privinţa sa, precum şi a pretinselor acţiuni ilegale ale executorului judecătoresc Boţan George”.
Cauza respectivă a fost repartizată spre examinare judecătorului de instrucţie Mihail Diaconu.

Potrivit prevederilor art.265 alin.(2) Cod procedură penală – refuzul organului de urmărire penală de a primi plîngerea sau denunţul poate fi atacat imediat judecătorului de instrucţie, dar nu mai tîrziu de 5 zile de la momentul refuzului.

La 07.05.2018 am adresat către judecătorul Mihail Diaconu cererea nr.14821, cu următorul conţinut:

„Judecătoria Chişinău sediul Buiucani
judecător-raportor
Diaconu Mihail
de la Taboră Ion
deţinut în IP-15 Cricova
MD-2084

CERERE
Pentru 17.05.2018, ora 11:30, este numită şedinţa de examinare a plângerii
împotriva acţiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire
penală şi ale organului care exercită activitatea specială de
investigaţii (dosar nr.10-177/18).
Aduc la cunoştinţă instanţei că la 21.04.2018 (conform avizului poştal
de recepţie) m-am adresat către vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău
/sediul Buiucani/dn-ul Dorin Dulghieru cu o cerere, ţinînd cont de
faptul că conform scrisorii de expediere cu nr.3029 din 22.03.2018
şi matetialele anexate, Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie
le-a expediat în adresa d-lui Dorin Dulghieru, pentru examinare de
către judecătorul de instrucţie în ordinea prevăzută de art.265
alin.(2) Cod de procedură penală.
Reieşind din cele expuse, solicit:
1. Interpelarea, examinarea cu luarea în consideraţie şi anexarea
la materialele cauzei a cererii din 21.04.2018 înaintată de Taboră Ion
în adresa d-lui Dulghieru Dorin;
2. Remiterea materialelor cauzei spre examinare după competenţă,
luînd în consideraţie faptul că Taboră Ion nu a solicitat de la
Procuratura Anticorupţie expedierea materialelor pentru examinare de către
judecătorul de instrucţie şi nici nu a solicitat de la instanţă
examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod de
procedură penală;
3. Dacă se v-a constata că examinarea cauzei ţine de competenţa instanţei,
atunci să fie examinată în ordinea prevăzută de art.299/2 alin.(2) Cod
procedură penală (aşa după cum am invocat în p.4 din
plîngerile nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018), cu
interpelarea de la procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie a
explicaţiilor respective.
Atrag atenţia că:
a) prevederile art.265 alin.(2) Cod de procedură penă nu obligă contestarea
în instanţă acţiunile, inacțiunile și actele organului de urmărire
penală şi ale organului care exercită activitatea specială de investigaţii;
b) prevederile art.298-299/2 Cod de procedură penală nu intrezice adresarea
cu plîngere procurorului ierarhic-superior privitor acţiunile,
inacțiunile și actele organului de urmărire penală şi ale organului
care exercită activitatea specială de investigaţii.
Fapt confirmat prin răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit
de la Procuratura Generală;
4. În cazul dacă, materialele cauzei nu v-or fi remise spre examinare
după competenţă şi cauza v-a fi examinată în ordinea prevăzută de
art.299/2 alin.(2) Cod de procedură penală, emitere a unei Încheieri de
escortare nemijlocită de la IP-15 Cricova în sala de şedinţe pentru a
lua parte în proces;
5. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris.

Taboră Ion”

Necătînd la cerinţele înaintate, judecătorul Mihail Diaconu,la
şedinţa din 21.06.2018 examinează în şedinţă închisă materialele
parvenite de la Procuratura Anticorupţie şi emite Încheiere
irevocabilă (dosar nr.10-177/18), în conformitate cu art.41; art.313
şi art.342 Cod procedură penală, prin care încetează procedura la
plîngerea lui Taboră Ion privind dezacordul cu ordonanţa procurorului
din Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu din 15.12.2017.
Reieşind din conţinutul încheierii respective: „fiind audiat în
şedinţă reclamantul Taboră Ion, solicită instanţei de a nu examina
prezena plîngerea, a înceta procedura pe ea, deoarece el a contestat
şi a exprimat dezacordul cu ordonanţa procurorului din Procuratura
Anticorupţie Dumitru Robu din 15.12.2017 adresînd o plîngere
Procurorului-şef Anticorupţie. Doreşte ca plîngerea dată să fie
examinată iniţial de Procurorul-şef Anticorupţie, aşa cum şi a
contestat-o, menţionează că nu a adresat nici o plîngere în instanţa
de judecată”.
La fel, conform încheierii respective Mihail Diaconu a examinat în
şedinţă judiciară închisă plîngerea lui Taboră Ion înaintată în baza
art.313 Cod procedură penală.
Conform prevederilor art.313 alin.(1) Cod procedură penală –
plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de
urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate operativă de
investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către
bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la
proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime
ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care
persoana nu este deacord cu rezultatul examinării plîngerii sale de
către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror
în termenul prevăzut de lege.
Potrivit prevederilor art.41 p.6/3) Cod procedură penală –
judecătorul de instrucţie asigură controlul judecătoresc în cursul
urmăririi penale prin examinarea contestaţiilor depuse de către
părţile privind acţiunile procurorului ierarhic superior.
Taboră Ion nu s-a adresat nemijlocit în instanţa de judecată cu
contestări sau plîngeri în ordinea prevăzută de art.41; art.265
alin.(2) sau art.313 Cod procedură penală.
Luînd în consideraţie faptul că plîngerea examinată de judecătorul
de instrucţie Mihail Diaconu a fost înaintată de Taboră Ion la
05.03.2018 în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală
procurorului-şef a Procuraturii Anticorupţie Viorel Morari (procuror
ierarhic superior) şi în cazul în care procurorul ierarhic superior ar
fi considerat că examinarea plîngerii date ţine de competenţa
judecătorului de instrucţie, plîngerea dată era necesar de a fi remisă
spre examinare conform competenţei materiale conform prevederilor
art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală şi nu în ordinea prevăzută de
art.265 alin.(2) sau art.313 Cod procedură penală, după cum a făcut-o
procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari.
Taboră Ion nu a dat careva împuterniciri sau învoiri legale
procurorului Viorel Morari să remită spre examinare conform
competenţei plîngerea în temeiul art.265 alin.(2) Cod procedură
penală.
În cazul concret, examinarea cerinţelor înaintate în plîngerea dată
este strict de competenţa procurorului-şef al Procuraturii
Anticorupţie dnul Viorel Morari şi odată ce cerinţele erau de strict
de competenţa dumnealui, acestea era necesar de a fi soluţionate de
către procurorul în cauză.
Respectiv, în cazul dat judecătorul de instrucţie Mihail Diaconu în
baza art.41 Cod procedură penală nu era în dtept să intervină în
proces şi să soluţioneze o plîngere care nu era de competenţa sa.
În aşa caz, atare proces este nul şi judecătorul de inatrucţie
Mihail Diaconu era obligat să remită plîngerea în adresa Procuaturii
Anticorupţie, procurorului-şef Viorel Morari pentru soluţionarea
acesteia în ordinea prevăzută de art.53/1 şi art.298-299/2 Cod
procedură penală.
Pe marginea acestui caz la 05.04.2018 m-am adresat cu Sesizare şi
Supliment la sesizare către Consiliul Superior al Procurorilor, în
urma căreia la 14.05.2018 Inspectorul din cadrul Inspecţiei
procurorilor a
Procuraturii Generale, Cernous Natalia emite Decizia de încetare a
procedurii disciplinare în privinţa procurorilor Dumitru Robu, Vitalie
Ivanov şi Viorel Morari din motivul că nu au fost identificate
temeiuri de tragere la răspundere disciplinară.

Decizia respectivă a fost contestată la Colegiul de disciplină şi
etică de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, în urma căreia
Colegiul de disciplină şi etică de pe lîngă Consiliul Superior al
Procurorilor la 27.07.2018 emite Hotărîrea nr.13-27/18.
Reieşind din conţinutul hotărîrii date rezultă că: „plîngerile
petiţionarului Ion Taboră referitor la dezacordul cu răspunsurile
parvenite din Procuratura Anticorupţie în prezent se află în proces de
examinare la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), care şi se va
pronunţa asupra legalităţii acţiunilor procurorilor”.
Aici Colegiul are în vedere Încheierea irevocabilă (dosar
nr.10-177/18) deja emisă la 21.06.2018 de către judecătorul de
instrucţie Mihail Diaconu.
Hotărîrea nr.13-27/18 din 27.07.2018 emisă de Colegiul de
disciplină şi etică de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor a
fost contestată, în urma căreia Şeful-adjunct al Aparatului
Consiliului Superior al Procurorilor Maria Braguţa, unilateral şi
ilegal emite la această
contestare răspunsul nr.12-12/18-409 din 10.08.2018.

A fost sesizat şi Consiliul Superior al Magistraturii privitor la
acţiunile ilegale a judecătorului Mihail Diaconu privind emiterea
încheierii irevocabile (dosar nr.10-177/18) din 21.06.2018, în
conformitate cu art.41; art.313 şi art.342 Cod procedură penală în
urma căreia la 14.09.2018 Inspectorul-judecător al Inspecţiei
judiciare Valentin Verejan emite decizia nr.88s-1141p/m prin care
respinge sesizarea cet. Taboră Ion – ca vădit neîntemeiată.

II. Acţiuni ilegale din partea Procuraturii mun. Chişinău şi
judecătorului Anatolie Galben.

De nenumarate ori ma-m adresat către Procuratura mun.Chișinău și
Procuratura Generală cu cereri în temeiul art.458-463 Cod procedură
penală, însă pînă în prezent primesc refuzuri ,motivînd că:
„Circumstanțe noi de care instanța nu a avut cunoștință la emiterea
hotărîrilor nu sunt și în atare situație temeiuri de a iniția
procedura de revizuire a cauzei penale nu sunt”.
Cu atît mai mult la 28.10.2015 m-am adresat către Procuratura
mun.Chișinău cu plîngerea în temeiul art. 289-299/2 Cod procedură
penală, la care am anexat și probe convingătoare privind inițierea
procedurii de revizuire cauzei penale, care la 02.11.2015 a fost
remisă spre examinare către judecătoria Rîșcani mun. Chișinău în
temeiul art.313 Cod procedură penală.
Prin Încheierea judecătoriei Rîșcani, mun. Chişinău din
15.04.2016, judecător Anatolie Galben (dosar nr.10-37/16) s-a respins
ca tardiv depusă și neîtemeiată plîngerea lui Taboră Ion privind
declararea nulă a Ordonanței procurorului adjunct al procuraturii
mun.Chișinău Vladimir Lupu din 26.08.2014, de refuz în deschiderea
procedurii de revizuire și s-a respins ca neîntemeiată plîngerea lui
Taboră Ion privind declararea nulă a Ordonanței procurorului în
procuratura mun.Chișinău Oleg Gonța din 17.04.2015 și ordonanței
procurorului în procuratura mun.Chișinău Liliana Verdeș din 03.07.2015
de refuz în deschiderea procedurii de revizuire. Încheierea dată este
irevocabilă și a fost emisă în baza art.41 și art.313 Cod poedură
penală.
Aduc la cunoștință că Taboră Ion nu s-a adresat nemijlocit în
instanță cu plîngeri în temeiul art.41 și art.313 Cod procedură
penală.
Luînd în con siderație faptul că plîngerea examinată de judecătorul
de instrucție Anatolie Galben a fost înaintată de Taboră Ion la
28.10.2016 în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală, procurorului
mun.Chișinău Diacov Ivan (procuror ierarhic-superior) și în cazul în
care procurorul ierarhic-superior ar fi considerat că examinarea
plîngerii date este de compentența judecătorului de instrucție,
plîngerea dată era necesar de a fi
expediată conform competenței materiale în temeiul art. 299/2 alin.(2)
Cod procedură penală și nu în ordinea prevăzută de art.313 Cod
procedură penală, după cum a făcut-o procurorul șef-adjunct și
investigații generale din cadrul procuraturii mun.Chișinău d-nul Mațco
Andrei.
Taboră Ion nu a dat careva împuterniciri sau invoiri legale
procurorului Mațco Andrei să remită spre examinare conform competenții
plîngerea dată în temeiul art.313 Cod procedură penală.
În cazul concret, examinarea cerințelor înaintate în plîngerea
dată este strict de competența procurorului-șef al procuraturii mun.
Chișinău d-lui Diacov Ivan, și o dată ce cerințele erau strict de
competența dumnealui, acestea erau necesar de a fi soluționate de
către procurorul în cauză.
Respectiv, în cazul dat judecătorul de instrucție Galben Anatolie
în baza art.41 Cod procedură penală nu era în drept să intervină în
proces și să soluționeze o plîngere care nu este de competența sa.
În așa caz, atare proces este nul și judecătorul de instrucție
Anatolie Galben era obligat să remită plîngerea în adresa procuraturii
mun.Chișinău, procurorului-șef d-lui Diacov Ivan pentru soluționarea
acesteia în ordinea art.298-299/2 Cod procedură penală.
După emiterea Încheierei sus-menționate (din 15.04.2016), Taboră
Ion a înaintat în adresa procuraturii mun.Chișinău cereri și adresări,
în urma cărora prin răspunsul nr.33-78 pet/14-6916 din 01.08.2016 emis
de procurorul-interimar al mun.Chișinău Vladimir Lupu şi prin
răspunsul nr.33-78 pet/14-191 din 02.01.2017 emis de procurorul din
cadrul procuraturii mun.Chișinău Oleg Gonța se comunică următoarele:
„În rezultatul examinării integrale a cererilor DVS de deschidere
a procedurii de revizuire respective la 26.08.2014 și la 17.04.2015
corespunzător, au fost emise ordonanțe de refuz în deschiderea
procedurii de revizuire. Ulterior, de DVS ordonanțele de refuz
în deschiderea procedurii de revizuire au fost atacate de DVS în
ordinea art.313 Cod procedură penală la judecătorul de instrucție,
care la 15.04.2016 prin încheiere a respins ca neîntemeietă cererea
DVS”.
Repetat, atrag
atenția că Taboră Ion nu a contestat în instanța de judecată nici o
ordonanță de refuz în deschidere procedurii de revizuire în ordinea
prevăzută de art. 313 Cod procedură penală.
Conform răspunsului nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit de la
procurorul din cadrul Procuraturii Generale a RM d-nul Bursachovschi
Sergiu, în care se comunică următoarele: „plîngerile împotriva
acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de
procurorul care conduce urmărirea penală, pot fi contestate
procurorului ierarhic superior în ordinea art. 299/1 Cod procedură
penală, iar ulterior la judecătorul de instrucție conform prevederilor
art.313 Cod procedură penală”.
Conform răspunsului CJ-10 nr.358 din 14.12.2017 primit de la
Parlamentul RM, comisia juridică, numiri și imunități la subiectul dat
privind interpretarea și aplicarea corectă a prevederilor
art.298-299/2 și art. 313 Cod procedură penală, se comunică: „normele
juridice la care vă referiți în petiție sunt expuse clar și nu
necesită explicații suplimentare”.
Conform răspunsului nr.19052 din 23.11.2017 primit de la
judecătoria Chișinău sediul Rîșcani la cererea, prin care s-a
solicitat eliberarea copiei cererii sau plîngerii înaintată în temeiul
art.313 Cod procedură penală, în baza căreia a fost emisă Încheierea
din 15.04.2016 de către judecătorul Anatolie Galben, se comunică:
„potrivit art.22 al Instrucției cu privire la activitatea de evidență
și documentare procesuală în judecătorii și Curtea de Apel, la cerere
participanților la proces și altor persoane interesate, instanțele de
judecată nu vor elibera copia dosarului ci va elibera numai copiile
hotărîrilor judecătorești”.
Conform Deciziei din 21.12.2016 (dosar nr.1930p/m-1615s) al
Inspectorului judecător al Inspecției judiciare pe lîngă Consiliul
Superior al Magistraturii, Vereja Valentin, examinînd cererea cet.
Taboră Ion din 13.12.2016, adresată Consiliului Superior al
Magistraturii, înregistrată ca sesizare la 15.12.2016 cu nr.1615s, a
constatat că:”Inspecția Judiciară nu are competență în materia penală
și nu este în drept de a se expune la acest
capitol în privința acțiunilor judecătorului”, în urma căreia s-a
respins sesizarea depusă, ca vădit neîntemeiată.
Prin Hotărîrea Completului de admisibilitate nr.1 al Colegiului
disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior alagistraturii nr.332/11
din 15.12.2017, a fost respinsă contestaţia depusă de Taboră Ion
împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 21.12.2016, adoptată în
urma examinării sesizării depuse cu privire la faptele care pot
constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei
Rîşcani mun. Chişinău, Anatolie Galben.
Prin Hotărîrea Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul
Superior al Magistraturii nr.1/4 din 20.04.2018, a fost respinsă ca
inadmisibilă contestaţia depusă de către Taboră Ion împotriva
hotărîrii nr.332/11 din 15.12.2017 a Completului de admisibilitate
nr.1 al Colegiului disciplinar asupra sesizării depuse de către Taboră
Ion privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul
Rîşcani, Anatolie Galben.
Hotărîrea respectivă a fost emisă în urma examinării unor plîngeri
adresate Procurorulu General, Ministrului Justiţiei şi Preşedintelui
Curţii Supreme de Justiţie (ca membri din cadrul Consiliulului
Superior al Magistraturii), care ulterior a fost remisă spre examinare
în adresa Consiliului Superior al Magistraturii.
Ulterior la 04.06.2018 m-am adresat către Consiliul Superior al
Magistraturii cu contestare în urma căreia Preşedintele interimar al
Consiliului Superior al
Magistraturii dnul Dorel Musteaţă în loc să pună în discuţie în faţa
Consiliului contestarea respectivă, unilateral, samovolnic şi ilegal
emite la 13.06.2018 răspunsul nr.1523m/i, prin care explică:
„Hotărîrile plenului Colegiului disciplinar adoptate sînt irevocabile,
nu pot fi supuse nici unei căi de atac şi intră în vigoare la data
adoptării” – contrar prevederilor art.39 a Legii nr.178 din 25.07.2014
„cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor”; art.4 lit.j)
şi lit.v); art.15 alin.(3)-(4); art.20 alin.(1); art.22 a Legii nr.947
din 19.07.1996 „cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii”.
Pe marginea celor descrise mai sus, acțiuni loiale și ilegale au
fost întreprinse și de:
1) Procuratura Anticorupție:
a) prin emiterea Ordonanței de refuz în primirea și examinarea în
ordinea art.274 Cod procedură penală a plîngerii petiționarului Taboră
Ion, cu privire la acțiunile pretins a fi ilegale ale procurorilor din
cadrul Procuraturii mun.Chișinău la examinarea adresărilor sale
anterioare.
Ordonanța fiind emisă de procurorul în Procuratura Anticorupție
Vitalie Ivanov la 30.12.2016;
b) prin emiterea răspunsului nr. 630 din 18.01.2017 și nr.1261 din
03.02.2017 de către procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, dn-ul
Viorel Morari la plîngerea înaintată în ordinea prevăzută de
art.298-299/2 Cod procedură penală și cererile înaitate de Taboră Ion.
2) Consiliul Superior al Procurorilor:
a) prin emiterea răspunsurilor nr.12-2ip/16-487 din 29.12.2016;
nr.12-3/17-33 din 17.01.2017 și nr.12-3/17-76 din 03.02.2017.

2 gânduri despre „Acţiuni pretins ilegale ale judecătorilor Diaconu şi Galben

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s