Fără categorie

Un deţinut îl acuză pe judecătorul Diaconu de ilegalităţi

Consiliul Superior al Magistraturii
Colegiul disciplinar
de la condamnatul Taboră Ion, deţinut în IP-15 Cricova

CONTESTARE
la Decizia nr.884s-1141p/m din 14.09.2018 emisă de
inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciate în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Verejan Valentin

La 27.09.2018 cu nr.719 am primit decizia nr.884s-1141p/m cu
privire la respingerea sesuzării don 14.09.2018, emisă de Inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciare în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Verejan Valentin.
Prin Decizia dată a fost respinsă sesizarea înaintată de cet.
Taboră Ion – ca vădit neîntemeiată.
Cu Decizia în cauză nu sunt deacord, deoarece este superficială,
unilaterală, neobiectivă, interesată şi ilegală.
Elimentar, Inspectorul-judecător al Inspecţiei judiciare în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, Verejan Valentin era necesar ca
să mă audieze, să ridice dosarul respectiv litigios, să examineze
probele şi concluziile pentru examinarea corectă a cauzei.
Acţiunile intreprinse de judecătorul Mihail Diaconu, la direct cad
sub noţiunea de încălcare intenţionată a legislaţiei în vigoare.
La 05.03.2018 (conform avizului poştal de recepţie) m-am adresat
către Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie

dnul Viorel Morari
cu o plîngere în ordinea prevăzută de art.298-299/2 Cod procedură penală.
Potrivit prevederilor art.53/1 alin.(2) Cod procedură penală –
procurorul ierarhic superior:
lit.d) – anulează, total ori parţial, modifică sau completează, prin ordonanţă motivată, în condiţiile prezentului cod, actele procurorilor ierarhic inferiori şi ale ofiţerilor de urmărire prnală;
lit.f) – examinează plîngerile depuse împotriva actelor şi
acţiunilor pricurorilor ierarhic inferiori.
Conform prevederilor art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală – în
cazurile în care examinarea plîngerii înaintate sau a cerinţelor
ridicate este de competenţa judecătorului de instrucţie, procurorul
sau, după caz, procurorul ierarhic superior, în termen de 5 zile, trimite plîngerea împreună cu materialele respective de urmărire penală la judecătorul de instrucţie.
La 22.03.2018, conform scrisorii de expediere cu nr.3029 dnul Viorel Morari expediază plîngerea dată pentru examinare dlui Dorin Dulghieru Vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).
Reieşind din conţinutul acestui răspuns se menţionează următoarele: „în conformitate cu prevederile art.265 alin.(2) Cod procedură penală şi în contextul SOLICITĂRII CONDAMNATULI TABORĂ ION, Vă expediem pentru examinare de către judecătorul de instrucţie
copiile plîngerilor, precum şi ordonanţa din 15.11.2017 a procurorului
în Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu privind refuzul în primirea şi examinarea în ordinea prevederilor art.274 din Codul de procedură penală a plîngerii nr.2422pet/17 din 07.11.2017, prin care se solicită examinarea prin prisma prevederilor Codului penal, a acţiunilor reprezentanţelor instanţelor de judecată la examinarea cauzei penale
în privinţa sa, precum şi a pretinselor acţiuni ilegale ale executorului judecătoresc Boţan George”.

Cauza respectivă a fost repartizată spre examinare judecătorului
de instrucţie Mihail Diaconu.
Potrivit prevederilor art.265 alin.(2) Cod procedură penală –
refuzul organului de urmărire penală de a primi plîngerea sau denunţul
poate fi atacat imediat judecătorului de instrucţie, dar nu mai tîrziu de 5 zile de la momentul refuzului.

La 07.05.2018 am adresat către judecătorul Mihail Diaconu cererea
nr.14821, cu următorul conţinut:

„Judecătoria Chişinău sediul Buiucani
judecător-raportor
Diaconu Mihail
de la Taboră Ion
deţinut în IP-15 Cricova
MD-2084

CERERE
Pentru 17.05.2018, ora 11:30, este numită şedinţa de examinare a plângerii
împotriva acţiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire
penală şi ale organului care exercită activitatea specială de investigaţii (dosar nr.10-177/18).
Aduc la cunoştinţă instanţei că la 21.04.2018 (conform avizului poştal
de recepţie) m-am adresat către vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău
/sediul Buiucani/dn-ul Dorin Dulghieru cu o cerere, ţinînd cont de
faptul că conform scrisorii de expediere cu nr.3029 din 22.03.2018
şi matetialele anexate, Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie
le-a expediat în adresa d-lui Dorin Dulghieru, pentru examinare de
către judecătorul de instrucţie în ordinea prevăzută de art.265
alin.(2) Cod de procedură penală.
Reieşind din cele expuse, solicit:
1. Interpelarea, examinarea cu luarea în consideraţie şi anexarea
la materialele cauzei a cererii din 21.04.2018 înaintată de Taboră Ion
în adresa d-lui Dulghieru Dorin;
2. Remiterea materialelor cauzei spre examinare după competenţă, luînd în consideraţie faptul că Taboră Ion nu a solicitat de la Procuratura
Anticorupţie expedierea materialelor pentru examinare de către
judecătorul de instrucţie şi nici nu a solicitat de la instanţă examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art.265 alin.(2) Cod de procedură penală;
3. Dacă se v-a constata că examinarea cauzei ţine de competenţa instanţei, atunci să fie examinată în ordinea prevăzută de art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală (aşa după cum am invocat în p.4 din
plîngerile nr.637pet/18 şi nr.639pet/18 din 05.03.2018), cu
interpelarea de la procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie a explicaţiilor respective.
Atrag atenţia că:
a) prevederile art.265 alin.(2) Cod de procedură penă nu obligă contestarea
în instanţă acţiunile, inacțiunile și actele organului de urmărire
penală şi ale organului care exercită activitatea specială de investigaţii;
b) prevederile art.298-299/2 Cod de procedură penală nu intrezice adresarea
cu plîngere procurorului ierarhic-superior privitor acţiunile, inacțiunile și actele organului de urmărire penală şi ale organului ca re exercită activitatea specială de investigaţii.
Fapt confirmat prin răspunsul nr.21-658/10-349 din 08.02.2017 primit
de la Procuratura Generală;
4. În cazul dacă, materialele cauzei nu v-or fi remise spre examinare
după competenţă şi cauza v-a fi examinată în ordinea prevăzută de
art.299/2 alin.(2) Cod de procedură penală, emiterea unei Încheieri de
escortare nemijlocită de la IP-15 Cricova în sala de şedinţe pentru a
lua parte în proces;
5. Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat în scris.

Taboră Ion”

Necătînd la cerinţele înaintate, judecătorul Mihail Diaconu,la
şedinţa din 21.06.2018 examinează în şedinţă închisă materialele
parvenite de la Procuratura Anticorupţie şi emite Încheiere
irevocabilă (dosar nr.10-177/18), în conformitate cu art.41; art.313 şi art.342 Cod procedură penală, prin care încetează procedura la plîngerea lui Taboră Ion privind dezacordul cu ordonanţa procurorului
din Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu din 15.12.2017.
Reieşind din conţinutul încheierii respective: „fiind audiat în şedinţă reclamantul Taboră Ion, solicită instanţei de a nu examina prezena plîngerea, a înceta procedura pe ea, deoarece el a contestat şi a exprimat dezacordul cu ordonanţa procurorului din Procuratura Anticorupţie Dumitru Robu din 15.12.2017 adresînd o plîngere Procurorului-şef Anticorupţie. Doreşte ca plîngerea dată să fie
examinată iniţial de Procurorul-şef Anticorupţie, aşa cum şi a
contestat-o, menţionează că nu a adresat nici o plîngere în instanţa
de judecată”.

La fel, conform încheierii respective Mihail Diaconu a examinat în şedinţă judiciară închisă plîngerea lui Taboră Ion înaintată în baza art.313 Cod procedură penală.
Conform prevederilor art.313 alin.(1) Cod procedură penală –
plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de
urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate operativă de
investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către
bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la
proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime
ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care
persoana nu este deacord cu rezultatul examinării plîngerii sale de
către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege.
Potrivit prevederilor art.41 p.6/3) Cod procedură penală –
judecătorul de instrucţie asigură controlul judecătoresc în cursul
urmăririi penale prin examinarea contestaţiilor depuse de către părţile privind acţiunile procurorului ierarhic superior.
Taboră Ion nu s-a adresat nemijlocit în instanţa de judecată cu contestări sau plîngeri în ordinea prevăzută de art.41; art.265 alin.(2) sau art.313 Cod procedură penală.
Luînd în consideraţie faptul că plîngerea examinată de judecătorul
de instrucţie Mihail Diaconu a fost înaintată de Taboră Ion la
05.03.2018 în temeiul art.298-299/2 Cod procedură penală
procurorului-şef a Procuraturii Anticorupţie Viorel Morari (procuror
ierarhic superior) şi în cazul în care procurorul ierarhic superior ar
fi considerat că examinarea plîngerii date ţine de competenţa
judecătorului de instrucţie, plîngerea dată era necesar de a fi remisă
spre examinare conform competenţei materiale conform prevederilor
art.299/2 alin.(2) Cod procedură penală şi nu în ordinea prevăzută de
art.265 alin.(2) sau art.313 Cod procedură penală, după cum a făcut-o
procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie dnul Viorel Morari.
Taboră Ion nu a dat careva împuterniciri sau învoiri legale procurorului Viorel Morari să remită spre examinare conform competenţei plîngerea în temeiul art.265 alin.(2) Cod procedură penală.
În cazul concret, examinarea cerinţelor înaintate în plîngerea dată este strict de competenţa procurorului-şef al Procuraturii
Anticorupţie dnul Viorel Morari şi odată ce cerinţele erau de strict
de competenţa dumnealui, acestea era necesar de a fi soluţionate de către procurorul în cauză.
Respectiv, în cazul dat judecătorul de instrucţie Mihail Diaconu în baza art.41 Cod procedură penală nu era în dtept să intervină în
proces şi să soluţioneze o plîngere care nu era de competenţa sa.
În aşa caz, atare proces este nul şi judecătorul de inatrucţie Mihail Diaconu era obligat să remită plîngerea în adresa Procuaturii Anticorupţie, procurorului-şef Viorel Morari pentru soluţionarea
acesteia în ordinea prevăzută de art.53/1 şi art.298-299/2 Cod
procedură penală.
Pe marginea acestui caz la 05.04.2018 m-am adresat cu Sesizare şi Supliment, în urma căreia la 14.05.2018 Inspectorul din cadrul Inspecţiei procurorilor a
Procuraturii Generale, Cernous Natalia emite Decizia de încetare a
procedurii disciplinare în privinţa procurorilor Dumitru Robu, Vitalie
Ivanov şi Viorel Morari din motivul că nu au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere disciplinară.
Decizia respectivă a fost contestată la Colegiul de disciplină şi etică de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, în urma căreia Colegiul de disciplină şi etică de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor la 27.07.2018 emite Hotărîrea nr.13-27/18.
Reieşind din conţinutul hotărîrii date rezultă că: „plîngerile petiţionarului Ion Taboră referitor la dezacordul cu răspunsurile parvenite din Procuratura Anticorupţie în prezent se află în proces de examinare la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), care şi se va pronunţa asupra legalităţii acţiunilor procurorilor”.
Aici Colegiul are în vedere Încheierea irevocabilă (dosar nr.10-177/18) deja emisă la 21.06.2018 de către judecătorul de instrucţie Mihail Diaconu.
Hotărîrea nr.13-27/18 din 27.07.2018 emisă de Colegiul de disciplină şi etică de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor a fost contestată urorilor/)
în urma căreia Şeful-adjunct al Aparatului Consiliului Superior al
Procurorilor Maria Braguţa, unilateral şi ilegal emite la această
contestare răspunsul nr.12-12/18-409 din 10.08.2018.
Dat fiind faptul că pe caz persistă încălcare intenţionată cu rea
credinţă a legislaţiei respective şi în legătură acest fapt solicit:
1. Anularea deciziei nr.884s-1141p/m din 14.09.2018;
2. Iniţierea procedurii de sancţionare disciplinară a judecătorului Mihail Diaconu, cu remiterea materialelor spre examinare către
Procuratura Generală

Taboră Ion

4 gânduri despre „Un deţinut îl acuză pe judecătorul Diaconu de ilegalităţi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s